KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

The Leprosy Mission Training 7th

Departments

Date 2023-08-02 14:21:17

The Leprosy Mission Training 7th

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးၦၤတဆှိၣ်သးမးတၢ်အိးထီၣ်တၢ်မၤလိခံဘျီတဘျီ လၢကီၢ် (၇)ဘ့ၣ် (ကီၢ်မၠီမၠးႇ ကီၢ်ဟီကတးႇ ကီၢ်ထးခီႇ 
ကီၢ်ဆီထံးႇ ကီၢ်ကယါဖူႇ ကီၢ်ကယါမိၢ်ၦၢ် ဒီး ကီၢ်ဖၣ်အၣ်မီၣ်လမၠဲၣ်) အဂီၢ်ဖဲလါယူၤလံ (၂၅)သီတုၤ(၂၇)သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်
ဘှဲမိၤၦၤဝဲၤလီၢ်ႇ ဝ့ၢ်တီအူန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ (၂၅.၇.၂ဝ၂၃)နံၤႇ ဖဲ ဂီၤ (၉းဝဝ)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤၦၤဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိ ဒီး (The Leprosy Mission Myanmar) န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိအိၣ်ဝဲ
(၃ဝ)ဂၤ ဒီးသရၣ်သိၣ်လိတၢ် (၈)ဂၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်ပျၢ်က့ၤအီၤဖဲ (၂၇.၇.၂ဝ၂၃)အနံၤ ဖဲမုၢ်ဆါ(၁၂)နၣ်ရံၣ်ခီဖျိတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်ဝံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤ ကွၢ်မၤလိမၤလ့ၤတၢ်လၢ (The Leprosy Mission Myanmar) အတၢ်မၤလီၢ်ဒီးၦၤဘှီ (Special Shoes) ဒီး(ခြေတု) ဖဲဝ့ၢ်တီအူန့ၣ်လီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5