KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်

Associations

Date 2022-08-01 13:26:57

ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်

ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်
ယွၤမၤတၢ်လီၤလိၢ်လီၤလးလၢ ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်လၢပာ်စီဆှံ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်လၢ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ(၇.၄.၂ဝ၂၂)နံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအခီၣ်ထံး တၢတပတီၢ်ဘၣ်တၢ်မၤ အီၤလၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢန့ၣ်လီၤ. ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ သရၣ်ဒိၣ်မၠ့းလွ့ၣ်(ကီၢ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ), တၢ်ဖးလံာ်စီဆှံဒီး အိးထီၣ် တၢ်ဘါ သရၣ်မုၣ်အဲၣ်ဒါဖီ (CSSDD) ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ဖးလံာ်စီဆှံဒီးကိးထီၣ်ထါသးဝံၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်စဲမယၢၢ်စီ(ဖၣ်အၣ်ကဝီၤ နဲၣ်ရွဲၣ်), ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ် သရၣ်ဒိၣ်အဲမၢၣ်ႇ တၢ်ထုကဖၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်မူဖျၢၣ်ထူ(တၢ်ဘၣ်ထဲတွုၤအိၣ်လိာ်သးဝဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်), တၢ်တံာ်တဲာ်သတိၢ်ပျံၤ-(၁)သရၣ်ဒိၣ်အဲၣ်မှံၤ(ကီၢ်ခၢၣ်စး), (၂)သရၣ်မုၣ်ပံၤနူ(ကရၢကီၢ်ခၢၣ်စး), (၃)သရၣ်ဒိၣ်ဝ့နၢၣ်(ကဝီၤခၢၣ်စး),ဒီးလၢတၢ်တံာ်တဲာ်သတိၢ်ပျံၤအဂီၢ် ၦၤလၢအဟ့ၣ်တၢ် ကလုၢ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်လူရွှ့ၣ်(ကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်), တၢ်အိးထီၣ်လံာ်မဲာ်ဒီဖျါလၢ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်), တၢ်အိးထီၣ်နီၣ်ဝံာ်ခံ သးၦၢ်ကၠီၤစ့ၤထိ (Dawn Vigour Company),အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ မိၢ်တၢ်ကြဲၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ပံၢ်တခးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ မိကိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ.
တၢ်ပာ်စီဆှံတၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤကတီၢ်ႇ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်စိလၢၢ်(ကီၢ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ), ၦၤထုကဖၣ်အိးထီၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်ထူဖီႇ ၦၤတဲဖျါထီၣ်ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်သီ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အဂ့ၢ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်အဲၣ်မှံၤ(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်), ၦၤပာ်ဖျါတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤ စ့စရီလၢ သးၦၢ်ဖိစကွဲၢ်(ကီၢ်ဝဲၤလီၢ် ၦၤပၢၤစ့), တၢ်ဖးခီဆၢလံာ်စီဆှံ သရၣ်မၠိထိႇ တၢ်စံးဘျုးဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤက့ၤတၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢ(Dawn Vigour Company), ဖးလံာ်စီဆှံလၢတၢ်ကစီၣ် သရၣ်မုၣ်ရ့ဒိၣ်ထူ(ကီၢ်ခ. တၦၤနဲၣ်တၢ်သဃဲၤ), တၢ်ကိးထီၣ်ထါသးဝံၣ် သရၣ်အဲၣ်ခူသူၣ်ႇ တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ကၠ့မ်ခ့ၣ်ဘါ(ကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်), လုၢ်ထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကနၢၤ သရၣ်ဒိၣ်လူၤကၣ်ႇ တၢ်ဖးခီဆၢတၢ်လုၢ်ထီၣ်ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်သီ သရၣ်စီၤဝါႇ တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်), တၢ်ထုကဖၣ်လုၢ်ထီၣ်ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်သီ သရၣ်ဒိၣ်အါစဲး(ကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်), တၢ်ကတိၤစံးဘျုး သရၣ်လါမုၢ်(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ), တၢ်ထုကဖၣ်လၢတၢ်အီၣ်အဂီၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဆၢမှံၤႇ တၢ်သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ မိၢ်တၢ်ကြဲၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ မီကိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ပံၢ်တခးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် ဒီး တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်က့ၤတၢ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်လးမီၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်ထီၣ်အတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤ အိၣ်ဝဲဒၣ် အကလီၤခံကထိလွံၢ်ကယၤဘျဲၣ် ဒီး တၢ်လၢာ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်လၢ ကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤလၢ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤ အတၢ်ဆီၣ်ထဲမွၤစၢၤအဃိန့ၣ်လီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5