KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

Leadership Promotion Department

တၢ်ကတဲာ်ကတီၤဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်၀ဲၤကျိၤတၢ်ကစီၣ်


ခဝ့ၡၢၣ်ဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်ႇ ဝဲၤကျိၤအံၤသုးကျဲၤမၤတၢ်မၤလိလၢအမ့ၢ်၀ဲ Office Management, Financial Management, Team Management  အဖဲ (၁၅-၁၇.၃.၂ဝ၂၃) အနံၤန့ၣ်လီၤ.
ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိတဖၣ်ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၂၅)ဂၤန့ၣ်လီၤ. သရၣ်၊သရၣ်မုၣ်တဖၣ်လၢအဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ (၁) Office Management-သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့ထူႇ (၂)Financial Management-သရၣ်မုၣ်ၡံထၣ်ဖီႇ (၃) Team Management- သရၣ်သဲးနဲၣ်အူ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

10 months ago Read News
The Hinthada Karen Baptist Association

ကီၢ်ဆီထံး ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

ကီၢ်ဆီထံးကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်ဆံးထံးကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ အိၣ်ဒီးကမျၢၢ်ခၢၣ်စး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ ၁၅.၃.၂ဝ၂၃ မုၢ်ပျဲၤနံၤႇ စးထီၣ်လၢဂီၤ ၉းဝဝနၣ်ရံၣ်ဒီးတုၤဖဲ ဟါ ၃း၃ဝနၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်အိၣ်သးတဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးအဃိ ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တဘျီအံၤပမၤဘၣ်အီၤလၢဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤန့ၣ်လီၤ. တချုးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စးထီၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီး ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲသရၣ်ဒိၣ်ကဲဘျုးမူႇ ဒီးၦၤဘါထုကဖၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်အံၣ်မဲနယၢၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ်ဝဲ ကီၢ်ခိၣ်စၢၤခံဂၤတဂၤ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ဝါဝါဒ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ကရူၢ်ခွံဘ့ၣ်အခၢၣ်စးတဖၣ်ႇ ဝဲၤကျိၤကိးကျိၤဒဲးအခၢၣ်စးတဖၣ်ႇ ကီၢ်ၦၤအိၣ်မူအိၣ်ဒါတဖၣ်ႇ ကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိခၢၣ်စးတဖၣ်ဒီး ကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်တဖၣ် အိၣ်ဖှိၣ်သကိးဝဲန့ၣ်လီၤ.ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဝဲးကျိၤအသီတကျိၤလၢအမ့ၢ် ကီၢ်လံ၁်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲး တၢ်လၤဝဲၤကျိၤန့ၣ်လီၤ. တနံၣ်အံၤပအိၣ်ဒီးတၢ်ဃုထၢပ၁်လီၤၦၤမၤတၢ်ဖိအသီခံဂၤလၢအမ့ၢ် သရၣ်မုၣ်လ့တီထူ(ကီၢ်လံ၁် လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤအၦၤနဲၣ်တၢ်)ႇ သရၣ်မုၣ်နီၢ်သလဲမ့ၤဖီ (ကီၢ်ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤအၦၤနဲၣ်တၢ်) လၢ၂ဝ၂၃ တုၤ ၂ဝ၂၅ နံၣ်တၢ်မၤအဝီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပကီၢ်တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤတအိၣ်ဒံးဘၣ်ဆၣ်ႇ အိၣ်ဒီးကမံးတံ၁်ဂၢၢ် ကျၢၤအဃိႇ ပဃုထၢထီၣ်ဘၣ် သရၣ်တီလီၤလးဒ်မူဒါခိၣ်အသိးလၢ ကသုးကျဲၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲကမံးတံ၁်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.
တၢ်ပ၁်ဖျါလီၤဆီ -ပကီၢ်ဆီထံးအတၢ်လဲၤခီဖျိလၢခ့ခါတၢ်အိၣ်သး အိၣ်ဒီးတၢ်တၤတဖၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ.ပတၢ်အိၣ် ဖှိၣ်တဖၣ်လီၤမုၢ်ပြံပြါႇ ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲ၁်တၢ်ကီတၢ်ခဲစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပစံးဘျုးယွၤလၢအအံးထွဲကွၢ်ထွဲၦၤဖဲပတုၤႇ ပအိၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပစံးဘျုးယွၤဒီးခဝ့ၡၢၣ်ႇ ခိၣ်နၢ်ႇ ဖိလံၤတဖၣ် ဒီးၦၤသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ဆီၣ်ထွဲကဟုကယ၁်ႇ သုးကျဲၤ တၢ်ႇ ထုကဖၣ်လၢပဂီၢ်ကိးဂၤလီၤ. ခါဆူညါပတၢ်မုၢ်လၢ်မ့ၢ်ဒၣ် ယ့ၣ်ၡူးခရံ၁်ႇ ကစၢ်လၢပဘါအီၤႇ ယွၤသၢဂၤတဂၤဃီ အတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤန့ၣ်လီၤ. သ့ၣ်နီၣ်လိ၁်သကိးပသးလၢတၢ်ထုကဖၣ်အါအါတက့ၢ်မီၣ်.

11 months ago Read News
The Hinthada Karen Baptist Association

ကီၢ်ဟီကတး ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကမျၢၣ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၁၆၄)ဘျီတဘျီ

ကီၢ်ဟီကတး ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကမျၢၣ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၁၆၄)ဘျီတဘျီ
နံၤသီ - ၂၁.၃.၂ဝ၂၃
တၢ်လီၢ် - ဝ့ၢ်ဟီကတး (ဝဲၤလီၢ်)
တၢ်တိ၁်ထူ- သးတဖၢၣ်ဃီလၢတၢ်လီၤဆီအပူၤ (ရိမ့ၤ ၁၂း၁၆-၂၁ႇ ၁ကရံၣ် ၁၂း၁၂-၂၇)
ဂီၤ ၉းဝဝနၣ်ရံၣ်စးထီၣ်လၢ တၢ်မၤလၤမၤကပီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခီဖျိၦၤလၢ အအိၣ်ဘှံးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤလီၢ်လၤတဖၣ်ဒီး ဟ့ၣ်လၤဟ့ၣ် ကပီၤၦၤလၢ အဖျိထီၣ်(လံ၁်စီဆှံခီဖျိတၢ်ကွဲး) တၢ်မၤလိခီဖျိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤတၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤ (၂)ဂၤလၢအမ့ၢ် သရၣ်မုၣ်အ့ခဲၣ်ထူ ဒီးစီၤဟ့ၣ်သါ ဒီးၦၤလၢဟ့ၣ်လီၤလံာ်အုၣ်သး မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒီးကထၢၣ်န့ၢ်လ့အီၣ်(ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ် တၢ်သဃဲၤ) န့ၣ်လီၤ.
ဂီၤ ၉း၃ဝနၣ်ရံၣ် စးထီၣ်ဂီၤတၢ်ဘါဒီၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ်ဝဲဒၣ် သရၣ်ဒိၣ်တနၢ်ထူ(ကီၢ်ခိၣ်) အိးထီၣ်တၢ်ဘါလၢ သရၣ်ဒိၣ်ကၠဲရ့ၣ် (ကီၢ်ခိၣ်-၂) ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ် သရၣ်ဒီးကထၢၣ်န့ၢ်လ့အီၣ်(ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ် တၢ်သဃဲၤ) တၢ်ထုကဖၣ် အလၢအၦဲၤလၢ သရၣ်ဝ့ဘံၣ်(ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ႇ ပိ၁်ခွါဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်) ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်တၢ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်ညံၣ်ညံၣ်(ကီၢ်ခိၣ်-၁) န့ၣ်လီၤ.
ဂီၤတၢ်ဘါဝံၤဒီးစးထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်ခီဖျိ နံၣ်ကတၢၢ်အတၢ်ပ၁်ဖျါႇ တၢ်ဂ့ၢ်ဆှၢထီၣ်တဖၣ်လၢ ကဘၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဆှၢနု၁် မၤစၢၤတဖၣ်လၢဆူညါ (၂ဝ၂၃-၂ဝ၂၅)နံၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤၦၤလၢအဟဲထီၣ်ဝဲႇ ကီၢ်ဟီကတးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၁၁၄)ဖှိၣ် ခၢၣ်စးဟဲဝဲဒၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖှိၣ်တဂၤစု၁်စု၁်ဒီး ကဝီၤခိၣ်နၢ်ႇ ကီၢ်ခိၣ်ကီၢ်နၢ်ႇ ခဝ့ၡၢၣ်ခၢၣ်စး(၂)ဂၤ ခဲလၢ၁်(၁ဝဝ) ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

11 months ago Read News
The Dawei Myeik Karen Baptist Association

ကီၢ်ဒဝဲၢ်ဘျံးလံ၁်စီဆှံကၠိ (၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃) တၢ်ပျၢ်ကၠိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

ကီၢ်ဒဝဲၢ်ဘျံးလံ၁်စီဆှံကၠိ (၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃) တၢ်မၤလိနံၣ်
တၢ်ပျၢ်ကၠိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ
တနံၣ်အံၤကၠိအမီထိၣ်မ့ၢ်ဝဲ - ပမ့ၢ်အတၢ်နၢမူလၢယွၤအမဲ၁်ညါလီၤ. ၂ကရံၣ်သူး ၂း၁၅
တနံၣ်အံၤဖျိကၠိခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၃)ဂၤန့ၣ်လီၤ.–L.Th- (၁) ဂၤႇ C.T.S – (၂) ဂၤ န့ၣ်လီၤ.ဖဲ (၉.၃.၂ဝ၂၃)ဟါ ၃းဝ ဝနၣ်ရံၣ်န့ၣ် ဖျိကၠိအိၣ်ဒီးတၢ်ပ၁်ဖှိၣ်ဒိသကိးတၢ်ဂီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပျၢ်ကၠိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ (၁၂.၃.၂ဝ၂၃)န့ၣ်လီၤ.ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ- သရၣ်မုၣ်ဖီစ့ဖိ(ကၠိသရၣ်မုၣ်), တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤလၢဖျိကၠိဂီၢ် - သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်စဲမၢၣ်ထိ(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်), တၢ်ထုကဖၣ်လၢဖျိကၠိအဂီၢ် - သရၣ်အၤစဘၢးဘံဘံၣ်(ကီၢ်ခိၣ်), ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်တၢ် - သရၣ်ဒိၣ်ကၠီၤန့ၣ်ကၠီၣ်(သရၣ်သမါကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်) န့ၣ်လီၤ. ၁၃.၃.၂ဝ၂၃ (ဂီၤ၁ဝးဝဝနၣ်ရံၣ်) န့ၣ်အိၣ်ဒီးဒီကၠိညါတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤယွၤလၢ ဒီတနံၣ်ညါအတၢ်ဆှၢခီဖျိၦၤန့ၣ်လီၤ.

11 months ago Read News
Communication Department

တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး ဒီးမုၢ်မဆါတနံၤအံၤအတၢ်တၤ by Rev.Dr Ler Wah

      ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ် တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သးဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ်လၢအမ့ၢ် တၢ်ကတိၤလီၤဆီ ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီမ့ၢ်ဝဲ-(တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး ဒီးမုၢ်မဆါတနံၤအံၤအတၢ်တၤ) ၦၤဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်မ့ၢ်ဝဲ- သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်လၢၢ်ဝါ (ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သးဒီး ထုးထီၣ်ရၤလီၤဝဲၤကျိၤႇ ကီၢ်တကူၣ်)န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ အိးထီၣ်တၢ်ဘါလၢ သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့ထူ(နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤႇ တၢ်ပၢတၢ်ဆှၢ), တၢ်ထုကဖၣ်ဆၢဂ့ၤ-သရၣ်ဝ့ဘံၣ်(ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤ), တၢ်အဲၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤန့ၢ်လၢ သရၣ်မုၣ်ရှံထၣ်ဖီ(ၦၤပၢၤစ့)န့ၣ်လီၤ. ဝဲၤကျိၤၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် ဟဲထီၣ်သကိးခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲ(၃၇)ဂၤန့ၣ်လီၤ.               

11 months ago Read News
The Myro Baptist Association

Annaual Meeting 2023

ကီၢ်မၠိၣ်အိၣ်ဒီး ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၁၆)ဘျီတဘျီ စးထီၣ်ဖဲ လါမၢ်ရှး ၂သီ တုၤ ၅သီႇ ၂ဝ၂၃ အနံၤန့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ် ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ လးညိၣ်ကၣ်(လှညိုကန်)တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး တၢ်တိာ်ထူမ့ၢ်ဝဲ- ‘‘အိၣ်မူဟ့ၣ်လီၤသးလၢ ကစၢ်ခရံာ်ဂီၢ်’’ န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤကမျၢၢ်ဟဲထီၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ် ၇၅%ဒ်အဝဲ သ့ၣ်ပာ်ပနီၣ်ဝဲ အသိးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ သရၣ်မုၣ်ခၠိၣ်ခၠိၣ်ဖၠူၣ်(ဝဲၤဒၢးခိၣ်ႇ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်)ဒီး သရၣ်မုၣ်ဂ့ၤဂ့ၤထူ (ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သးဝဲၤကျိၤ) မၤသကိးဘၣ်ဒီး ကီၢ်တၢ် တူၢ်လိာ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တဖၣ် ဒ်တၢ်သိၣ်လိလံာ်စီဆှံႇ တၢ်ထုကဖၣ်ဒီး တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်, ထံၣ်ဘၣ်လၢ ဒူဖိသဝီဖိတဖၣ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအီၣ် မၤအီၣ်ဃံးဂ့ၤဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်အဲၣ်ဘၣ်ကစၢ်အပူၤအိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်ႇ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးနီၢ်နီၢ်လၢ အိၣ်ဒီးအထူး အစီအကံၢ်အလဲလၢ  အဟဲလၢသူၣ်သးဒီးတကး ဒ်ဘၣ်တူၢ်လိာ်ၦၤဂ့ၤဝဲဒီး မုာ်ဒိၣ်မး, ကတိၤဒိၣ်မၤလၤကပီၤဘၣ် အလၤ ကပီၤဘၣ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်အဲၣ်အတၢ်သးအိၣ်တဖၣ်လၢ ကစၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

11 months ago Read News
The Kya Inn Karen Baptist Association

ကီၢ်ကၠးအ့တၢ်ကစီၣ်

ကီၢ်ကၠးအ့ဖုကံၣ်ကုၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိ (၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၃) တၢ်မၤလိနံၣ် တၢ်ပျၢ်ကၠိမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ 
တနံၣ်အံၤဖျိကၠိ မီထိၣ်မ့ၢ်ဝဲ - စံးဘျုးယွၤ ပ၁်စီဆှံသး မူအါထီၣ်လၢတၢ်န၁်ယွၤ
တနံၣ်အံၤ ဖျိကၠိခဲလၢ၁် အိၣ်ဝဲ (၂၉) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
L.Th – (၃) ဂၤ 
C.Th – (၁၄) ဂၤ
Special Music Class – (၉) ဂၤႇ
ခွဲးလီၤဆီ - ကၠိဖိ (၃) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
(၁၄.၁.၂ဝ၂၃) ဂီၤ ၆း၃ ဝနၣ်ရံၣ် ကၠိဖိပ၁်ဖှိၣ်ဒိတၢ်ဂီၤ 
(၁၄.၁.၂ဝ၂၃) ဂီၤ ၁ဝးဝဝ နၣ်ရံၣ် ကၠိပၢဆှၢတၢ်နံၣ်ကတၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် 
(၁၅.၁.၂ဝ၂၃) ဂီၤ ၁ဝးဝဝ နၣ်ရံၣ် ဖျိကၠိတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ 
(၁၆.၁.၂ဝ၂၃) ဂီၤ ၉းဝ ဝနၣ်ရံၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤဖျိကၠိလံ၁်အုၣ်သး သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
တနံၣ်အံၤ လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအကလု၁်ကလု၁်အပူၤ ဘၣ်ဆၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မၤစၢၤၦၤအဃိ ပကၠိအံၤ လဲၤခီဖျိဘၣ်ဝဲဂ့ၤဂ့ၤ တုၤနံၤကတၢၢ်တစု န့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
The Hpa-an Mawlamyaing Karen Baptist Association

ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်ၦၤကညီဘျၢထံ ခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

ကီၢ်ဖၣ်အၣ်-မီၣ်လမၠဲၣ်ၦၤကညီဘျၢထံ ခရံ၁်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
တၢ်တိ၁်ထူ - ဟံးန့ၢ်မူဒါဒီးဂဲၤလိ၁်အါထီၣ်
(ကလီးစဲ ၃း၂၃ႇ ကတိၤ ၁၂း၁၁ႇ ဧ့စြၤ ၁ဝး၄ႇ ၁ က၇ံၣ် ၁၄း၁၂)
နံၤသီ - (၂၅.၁.၂ဝ၂၃) သီတုၤ (၂၉.၁.၂ဝ၂၃)သီ
တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ - ကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိႇ တၢ်ကြဲၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ဝ့ၢ်တၢ်ကြဲၢ်
ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢဆၢကတီၢ်တၢ်အိၣ်သးတဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးကတီၢ် န့ၣ်လီၤ. ကဝီၤခံဘ့ၣ်လၢအမ့ၢ်ကမးမိၢ်-ကတၢတံးကဝီၤဒီးဒူသတူၢ်ကဝီၤကဘၣ်တူၢ်လိ၁်အီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်လၢ တၢ်အိၣ်သးတၢ်မၤသးဖီခိၣ်တူၢ်လိ၁်အီၤလၢ ကဝီၤခံဘ့ၣ်အံၤတသ့ဘၣ်အဃိ ပ၁်ဖျါထီၣ်က့ၤလၢကီၢ်ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံ၁် ဒီးမၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်လီၢ်လၢ ကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိဒီးမိၢ်တၢ်ကြဲၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ ဝ့ၢ်တၢ်ကြဲၢ်အပူၤအသိး ဖဲ(၂၅-၂၉.၁.၂ဝ၂၃)သီ အနံၤန့ၣ်တူၢ်လိ၁်ဒီးမၤဝံၤဘၣ်က့ၤကီၢ်တၢ်မၤအဂ့ၤကတၢၢ်လၢ ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အတၢ်ဆှၢၦၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.
လၢကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤအိၣ်ဃု၁်ဒီး ကီၢ်ပိ၁်မုၣ်က၇ၢၦဲၤထီၣ် (၁၅ဝ)နံၣ်ယူဘလံၤအမူးႇ ဘၣ်တၢ်မၤလၤ ကပီၤအီၤအိၣ်ဒီးတၢ်လိ၁်ခိၣ်လိ၁်ကွဲႇ ခွါယၢၣ်တၢ်သးဝံၣ်သတြီၤႇ တၢ်မၤလၤကပီၤဒီး တၢ်စံၤဘျုးယွၤတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ ခံကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ (ဃု၁်ဒီးစိၤသီစံးဘျုးယွၤႇ ဆူညါဟံးဃ၁်တၢ်န့ၢ်သါ-၅မိၤ ၆း၆- ၇ႇ ၂မိၤ၇ှ့ ၁၄း၁၅ႇ စံး ၁၁ ၇)န့ၣ်လီၤ. တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်န့ၢ်ၦၤလၢ သ၇ၣ်မုၣ်ဒိၣ်မၠီမၠးဖီ(ခဝ့၇ှၢၣ်နဲၣ်၇ွဲၣ်သဃဲၤႇ တၢ်၇့လိ၁်ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်)ဒီး သ၇ၣ်မုၣ်မၠ့းမၠ့းသ့(ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ)သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
မ့မ့ၢ်လၢကီၢ်တၢ်ဘါဖှိၣ်တနံၣ်တဘျီကတီၢ်န့ၣ် ၦၤဟ့ၣ်ၦၤတၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်သ၇ၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်စဲမစၢၣ်(က၇ၢခိၣ်- ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့၇ှၢၣ်)န့ၣ်လီၤ.
ခိၣ်နၢ်တၢ်ဆီတလဲ (၂ဝ၂၃-၂ဝ၂၅)
သၢနံၣ်တဘျီပအိၣ်ဒီးတၢ်ဃုထၢထီၣ်က့ၤခိၣ်နၢ်အသီအသိးန့ၣ် ကီၢ်ဒီးက၇ၢက၇ိလၢအမ့ၢ် ပိ၁်မုၣ်က၇ၢႇ ခ၇ံ၁်ဖိ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤႇ မ့ၤ၇ှၢၣ်ဒီးတၢ်သးခုကစီၣ်ဝဲၤကျိၤဒီး ခ၇ံ၁်ဖိတၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤဒီး တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဝဲၤကျိၤ ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆီတလဲဃုထၢထီၣ်က့ၤခိၣ်နၢ်အသီလၢ (၂ဝ၂၃-၂ဝ၂၅)တၢ်မၤနံၣ်ဝီအဂီၢ်ဒ်လၢလ၁်အံၤအသိးလီၤ.
၁. ကီၢ်နဲၣ်၇ွဲၣ် - သ၇ၣ်မုၣ်ပံၤနူ
၂. မိ၁်မုၣ်က၇ၢနဲၣ်၇ွဲၣ် - သ၇ၣ်မုၣ်ဆၢဂ့ၤဖီ
၃. ခ၇ံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ် - သ၇ၣ်မုၣ်စၢ်ဘျုးမူ
၄. မံး၇ှၢၣ်ဒီးတၢ်သးခုကစီၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ် - သ၇ၣ်မုၣ်ဖီဒံနၣ်
၅. ခ၇ံ၁်ဖိတၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ် - သ၇ၣ်မုၣ်ဖီ၇ှါ၇ိၣ်
မ့မ့ၢ်က၇ၢခံခါလၢအမ့ၢ်ကျဲးစၢးက၇ၢန့ၣ် အနဲၣ်၇ွဲၣ်မ့ၢ်ဒၣ်သ၇ၣ်ဝါဝါမူဒီးသ၇ၣ်သမါက၇ၢနဲၣ်၇ွဲၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်-သ၇ၣ်လွဲကပီၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
တမှံၤလီၤဆီ
ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ပခဝ့၇ှၢၣ်ခိၣ်နၢ်သ၇ၣ်သမါတဖၣ်လၢအဟဲတုၤအိၣ်သကိးၦၤႇ ဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤၦၤယွၤတၢ်ကစီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ-
၁. သ၇ၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်စဲမစၢၣ် (ခဝ့၇ှၢၣ်က၇ၢခိၣ်)
၂. သ၇ၣ်မုၣ်ဒိၣ်မၠီမၠးဖီ (ခဝ့၇ှၢၣ်နဲၣ်၇ွဲၣ်သဃဲၤႇ တၢ်၇့လိ၁်ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်) 
၃. သ၇ၣ်မုၣ်မၠ့မၠ့သ့ (ခဝ့၇ှၢၣ်ပိ၁်မုၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ)
၄. သ၇ၣ်ကၠီၣ်စ့ၣ် (Vision Land Manager, KBC)
၅. သ၇ၣ်စၢ်ဘျုးဆိ (ပ.ဘ.ယ.ဖ) သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
ပခိၣ်ပနၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ လၢတၢ်အဲၣ်ဘၣ်ၦၤႇ အဲၣ်ယွၤတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲႇ တၢ်တမု၁်တခုၣ် ကတီၢ်ဟဲတုၤအိၣ်ၦၤႇ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါၦၤအဃိလၢသးဒီဖျၢၣ်စံးဘျုးဘၣ်က့ၤအဝဲသ့ၣ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ.
တၢ်ဆဲးလီၤမံၤ
ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ ကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤဒီးတမှံၤလီၤဆီလၢဟဲဒီးဆဲးလီၤမံၤခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၅၁၇) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသီ
တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသီလၢနု၁်လီၤမၤသကိးတၢ်ဒီး ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဒ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသိးန့ၣ်အိၣ်ဝဲ(၃)ဖှိၣ်အဃိတနံၣ်အံၤ ကီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၁ဝ၄)ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
The Hinthada Karen Baptist Association

တၢ်ဒိးပာ်စု သရၣ်အဲၣ်မူဒါ (ကီၢ်ဟီကတးနဲၣ်ရွဲၣ်)

ကီၢ်ဟီကတးသၣ်ယၣ်ကူကညီဘျၢထံခရံၥ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဒီးသၣ်ယၣ်ကူအမုၢ်နံၤဒီး တၢ်ဒိးပာ်စု သရၣ်အဲၣ်မူဒါ (ကီၢ်ဟီကတးနဲၣ်ရွဲၣ်) တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ သၣ်ယၣ်ကူကညီဘျၢထံခရံၥ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (29.1.2023) အနံၤဂီၤ (11း00) နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ်၀ဲသရၣ်ဒိၣ်လ့ဘၢး (က၀ီၤနီၢ်ဂံၢ်(6)ကလံၤထံးမုၢ်နုၥ်က၀ီၤ,က၀ီၤခိၣ်), အိးထီၣ်တၢ်ဘါလၢ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်အဲးစထၢၣ်သၣ်(အီပြီး), သၣ်ယၣ်ကူအမုၢ်နံၤကဲထီၣ်အဂ့ၢ်လၢ သရၣ်မုၣ်ကၠူရၣ်မူ, ဖးဖျါထီၣ်ကီၣ်ကး တၢ်ကွဲးနီၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်ၦဲၤမူ (ကီၢ်သရၣ်သမါ၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်), ထုကဖၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဂီၢ်, ကီၢ်, ခ၀့ၡၢၣ်ထံကီၢ်အဂီၢ်လၢသရၣ်ဒိၣ်ထိသါ(ကီၢ်တကူၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်), ဖးလံာ်စီဆှံကိးထီၣ်ထါလၢသရၣ်ဒိၣ်  ဆၣ်အဲၣ်ဆိ(ကီၢ်မၠီမၠးသရၣ်သမါ၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်) တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤ လၢသရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ခ၀့ၡၢၣ်,နဲၣ်ရွဲၣ်), ပၥ်စုကတီၢ်ၦၤဃ့ထုကဖၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်စဲန့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်သမါလၢအပၥ်ထီၣ်စုတဖၣ် (1) သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်သီကၠံၣ် (စကၣ်ကၠံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်)     (2) သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ထံခုၣ် (ဘမီၣ်အဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်)     (3) သရၣ်ဒိၣ်ဟဲနရ့ၣ် (ဆီၣ်ပူၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်)     (4) သရၣ်ဒိၣ်မါသါထိအ့ (ကါနါမဲၤလံၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်)     (5) သရၣ်ဒိၣ်မါကၠီၣ်မၠ့း (ဒဲးအ့တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်)     (6) သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ၦဲၤဖီ (ထဲးဖးထီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်)     (7) သရၣ်ဒိၣ်ဟိလ့ၣ် (ကီၢ်ကၠိခိၣ်စၢၤ)       တၢ်ဒုးလံၥ်ထီၣ်ကိးလံၥ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်သၣ်ဖျါ(အလဲၣ်စူးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်), ကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ သရၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်ညံၣ်ညံၣ်(ကီၢ်ခိၣ်စၢၤ-၁,ပၠီၣ်ကူသၣ်ယၣ်), ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်- သရၣ်ဒိၣ် တနၢ်ထူ(ကီၢ်ခိၣ်မွ့လူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်), တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပာ်စုလံာ်အုၣ်သးလၢ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ခရံာ် စတိၣ်ဖၢၣ်ဒ့ (ပဘယဖကၠိခိၣ်ဒိၣ်), တၢ်ကတိၤစံးဘျုးလၢ သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်ဂ့ၤဒိၣ် (တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ခၢၣ်စး) ဒီးသရၣ်အဲၣ်မူဒါ, ထုကဖၣ်ကျၢၢ်တံၢ်ဒီးလုၢ်ထီၣ်တၢ်မၤဘူၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်ကၠဲရ့ၣ် (ကီၢ်ခိၣ်စၢၤ, ဟီကတး၀့ၢ်)န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢမၤလၤကပီၤ လၢက၀ီၤ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

1 year ago Read News
The Upper Myanmar Karen Baptist Association

နံၣ်(၄ဝ)တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ဒီးတၢ်ပ၁်စုတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

တၢ်ပ၁်စုတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

1 year ago Read News

The Latest Photos

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်, သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး ကီၣ်ကးခီးလဲ(၂၇)ဘျီတဘျီ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်, သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး ကီၣ်ကးခီးလဲ(၂၇)ဘျီတဘျီ

2023-11-07

Books Available from KBC, C&C 2023

Books Available from KBC, C&C 2023

2023-10-25

Books Available from KBC, CED 2023

Books Available from KBC, CED 2023

2023-10-25

Leadership Management Training(17-20.10.23)

Leadership Management Training(17-20.10.23)

2023-10-23

The Latest Video

Interview Hpu Cliff PART-1

The Latest Audios

ခဝ့ရှၢၣ်မီထိၣ် ‘‘ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ‘‘ တၢ်ဒ့

2022-06-29

Par Doh Ywah

2022-06-20

© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5