KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ကီၢ်တီအူပကူ ဘျၢထံလံ၁်စီဆှံကၠိအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်

Associations

Date 2023-11-23 15:06:31

ကီၢ်တီအူပကူ ဘျၢထံလံ၁်စီဆှံကၠိအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်

        ကီၢ်တီအူပကူ ဘျၢထံလံ၁်စီဆှံကၠိ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢ သရၣ်ဒိၣ်လဲထၣ်ဖဲ ၁၉၇၇နံၣ် လါယူၤ (၁) သီန့ၣ်လီၤ. ကၠိအတၢ်တိ၁်ထူ မ့ၢ်ဝဲ ‘‘တီတုၤအကတၢၢ်’’ န့ၣ်လီၤ.
တချုးလၢ ကီၢ်တီအူပကူဘျၢထံလံ၁်စီဆှံကၠိ အိးထီၣ်ဒံးအခါ ကီၢ်တီအူပကူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်ဘှဲမိၤၦၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ် ဖံးသကိးမၤသကိးတၢ်ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် လံ၁်စီဆှံကၠိတဖျၢၣ် ဖဲချၢၣ်မုၢ်ဃါသဝီ န့ၣ်လီၤ. ကၠိအံၤဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ ‘‘ချၢၣ်မုၢ်ဃါ လံ၁်စီဆှံကၠိ’’ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တၢ် စးထီၣ်အီၤဖဲ ၁၉၆ဝ နံၣ် ယလါယူၤ (၁)သီန့ၣ်လီၤ. ကၠိအံၤ ဘၣ်တၢ်ကိးကဒီးအမံၤလၢ ‘‘ကီၢ်တီအူခရံ၁်ဖိခိၣ်နၢ်ကၠိ’’ ဒီးလၢခံကတၢၢ် ဘၣ်တၢ်ကိးက့ၤအီၤလၢ ‘‘ကီၢ်တီအူကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိလံ၁်စီဆှံကၠိ’’ န့ၣ်လီၤ. လၢခံမ့ၢ်လၢ တၢ်ဂ့ၢ်အါမံၤအဃိ ကၠိအံၤဘၣ်တၢ်ဆိကတီၢ်အီၤဖဲ ၁၉၇၅ နံၣ် လါဖ့းဘြူၤအါရံၤ(၂၁)သီန့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲ ၁၉၇၇နံၣ် ဘၣ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤ ‘‘ကီၢ်တီအူပကူဘျၢထံလံ၁်စီဆှံကၠိ’’ ကၠိအိၣ်ဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤလၢ ကီၢ်တီအူပကူ ဒီးကီၢ်တီအူသၣ်တီၣ်ဘှဲမိၤၦၤ ကမၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ.
သရၣ်မုၣ်အမတ့ၣ်ထူ
ကၠိခိၣ်
ကီၢ်တီအူပကူဘျၢထံလံ၁်စီဆှံကၠိ

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5