KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

Care and Counseling Department

Mental Health Special Talk

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ကဟုကယ၁်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိ၁်တၢ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ကတိၤလီၤဆီဘၣ်ထွဲဒီး Mental Health at work Place  နဖဲ လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂ဝႇ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤအီၤဖဲ ခိလ်ကညီဘျၢထံတၢ်ဘါယွၤသရိ၁်ဖဲ ဟါ(၁-၃)နၣ်ရံၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်မုၣ်လၢဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်မ့ၢ်ဝဲ- သရၣ်မုၣ်ခၠဲရံးပူ ဒီး ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၂၆)ဂၤန့ၣ်လီၤ.သရၣ်မုၣ်ဟ့ၣ်ခီတၢ်ဝံၤအိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်စံးဆၢတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

6 months ago Read News
News

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ဆါဟံၣ် အိၣ်ဒီး နံၣ်(၃ဝ)တၢ်စံးဘျုး

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ဆါဟံၣ် အိၣ်ဒီး နံၣ်(၃ဝ)တၢ်စံးဘျုးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဖုသၣ်ဖၠူၣ်ဘျီရိဖှိၣ်ႇ ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ်(၃ဝ), ၂ဝ၂၃အနံၤ ဟါ(၃းဝဝ)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တဘျီအံၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်မုၣ်နံထၣ်(တၢ်ကဟုကယာ်ဒီး တၢ်ကူၣ်လိာ်တၢ်ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်)န့ၣ်လီၤ. ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ဖးထီၣ်လံာ်စီဆှံဝံၤအိးထီၣ်တၢ်ဘါန့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်သးဝံၣ်ရိလၢ KBC တၢ်ဆါဟံၣ်ၦၤမၤသကိး တၢ်ဒီး  (KBTS) ကၠိဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤဆၢဂ့ၤဆၢဝါလၢ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ (ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်) ဝံၤ တၢ်တဲဖျါတၢ် ဆါဟံၣ်တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤလၢ ဒီးကထၢၣ်ယံၤအ့လးန့ၣ်လီၤ. အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်မၤလၤကပီၤၦၤမၤသကိးတၢ်လၢ ( KBC) တၢ်ဆါဟံၣ်လၢ အနံၣ်(၂ဝ)ဒီးအဖီခိၣ်တဖၣ်လၢ အမ့ၢ် သရၣ်မုၣ်နီၢ်ခၣ်ရံ(မၤတၢ်-၂၁)နံၣ်ႇ သရၣ်မုၣ်ဆၢဂ့ၤဝါ(မၤတၢ်-၂၂)နံၣ်ႇ ဒီးသရၣ်မုၣ်ဖဲစ့(မၤတၢ်-၂၆)နံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤမၤလၤကပီၤတၢ်လၢ- သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့ထူ(နဲၣ်ရွဲၣ် သဃဲၤ တၢ်ပၢတၢ်ဆှၢ)ႇ ဒီး တၢ်ဆၢဂ့ၤထုကဖၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ခရံာ်စတိၣ်ဖၢၣ်ဒ့(ပဘယဖကၠိခိၣ်)ႇ ဒီးတၢ်သးဝံၣ်ဆၢ ဂ့ၤဆၢဝါလၢ သရၣ်အံၤစဲးဝါန့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်သးဝံၣ်သကိး ထါအသီ(၄၁)ဝံၤႇ ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်-သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်မၠီမၠးဖီ(နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ ကမံးတံာ်ပၢဆှၢရ့လိာ်မၤသကိးတၢ်သးခုကစီၣ်)အစုပူၤန့ၣ်လီၤ. နၢ်ဟူဘၣ်တၢ်သးဝံၣ်လၢ (KBC)ၦၤမၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထုကဖၣ်လၢ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ကြံထၣ်ဒ့ၢ်ဝံၤ နၢ်ဟူဘၣ် တၢ်ဒ့လၢ KBTS စၢၤ သဲွၣ်သီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤစံးဘျုးဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလၢ သရၣ်မုၣ်ထူခုၣ်ကလုာ်ဖီ(တၢ်ဆါဟံၣ်ခိၣ်ကျၢၤ)န့ၣ်လီၤ. ထါပျၢ်လၢ ထါသးဝံၣ်ကစၢ်ယွၤအသီ(၂၅၉)ဝံၤ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ရွှ့ကၠါ(ပဘယဖကၠိခိၣ်စၢၤ)ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်စံးဘျုးတၢ်အီၣ်တၢ်ထုကဖၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ်သ့အီၣ်ထ့န့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်ဟဲခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲ(၁ဝဝ)ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

6 months ago Read News
The Yangon Home Mission Karen Baptist Association

ကီၢ်တကူၣ်ၦၤကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိလံ၁်စီဆှံကၠိ ကၠိအတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိ၁်

ကီၢ်တကူၣ် ၦၤကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိလံ၁်စီဆှံကၠိ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ ၁၉၅၆ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ကၠိအံၤအတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ ‘‘တၢ်စီတၢ်ဆှံ’’ အခီပညီ စီဆှံလၢယွၤဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤအိၣ်ဝဲလၢ ကၠိဖိမ့ၢ်ၦဲၤထီၣ် (၁၅) ဂၤဒီး စးထီၣ်ကၠိအံၤ သ့ဝဲလီၤအဃိ သရဒိၣ်ဝံဖိငဲၣ်ဒီး သရပါပၠ့ၣ် ဂု၁်ကျဲးစၢးတုၤ ကၠိဖိၦဲၤထီၣ် (၁၅) ဂၤဒီး စးထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲကၠိအံၤအတၢ်စးထီၣ်အီၤအဆၢကတီၢ် ကၠိသရၣ်လၢ၁်ဆၢလၢ၁်ကတီၢ်အိၣ်ဒၣ်ထဲ (၂)ဂၤလၢအမ့ၢ် သရၣ်ဝံဖိငဲၣ်, သရၣ်ဒွ့မၠးဒီး ဖဲကၠိအံၤစးထီၣ် အသးအဆၢကတီၢ် ကၠိဖိအိၣ်ဝဲ (၁၅)ဂၤ ဒ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်အၢၣ်လီၤအိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ပကၠိအံၤ အိၣ်ဒီးတနံၣ်ဘၣ်တနံၣ်အဂီၢ် ဖျိကၠိအမီထိၣ်ဒီး ကိးနံၣ်ဒဲးဖျိကၠိအမီထိၣ် ဆီတလဲအသးထီဘိန့ၣ်လီၤ. တနံၣ်အံၤလၢ (၂ဝ၂၃-၂ဝ၂၄) တၢ်မၤလိနံၣ်အဂီၢ် ဖျိကၠိ အမီထိၣ်မ့ၢ်ဝဲ ‘‘စိကမီၤခံးအတၢ်အၢ, မၤနၢၤအီၤလၢယွၤတၢ်ပၢ’’ န့ၣ်လီၤ.

ကၠိအတၢ်ကွၢ်စိ
(၁) ဒ်သိးၦၤလၢ အသးဆူၣ်မၤလိကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါ အါထီၣ်ဂ့ၤထီၣ်နီၢ်နီၢ်ဒီး သးဆူၣ်မၤတၢ်သးခုကစီၣ် အတၢ်မၤနီၢ်နီၢ်တဖၣ် ကဟဲမၤလိတၢ်အဂီၢ်.
(၂) တုၤအဖျိထီၣ် ကမၤတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤဒီးကဲထီၣ်ခိၣ်နၢ်လၢအဂ့ၤတဖၣ်အဂီၢ်.
(၃)   ဒ်သိးကၠိအံၤ ကမၤသကိးတၢ်ဒီး ပကီၢ်တကူၣ်ၦၤကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (Home Mission)  ဟိမံးရှၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကၠိခိၣ်တစိၤဘၣ်တစိၤ
(၁) သရၣ်ဒိၣ်ဝံဖိငဲၣ် (၁၉၅၆-၁၉၅၇)
(၂) သရၣ်ဒိၣ်ဒွ့မၠး (၁၉၅၇-၁၉၅၈)
(၃) သရၣ်ဒိၣ်အါကၠီၣ် (၁၉၅၈-၁၉၇၄)
(၄) သရၣ်ဒိၣ်စတံဘၢၣ်စၢၣ် (၁၉၇၄-၁၉၉၉)
(၅) သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်လၢၢ်ဝါ (၁၉၉၉-၂ဝ၁၅)
(၆) သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်အီးထ့ဘယၢးစ်အ့ (၂ဝ၁၅- တုၤခဲအံၤ) 
ဖဲကၠိခိၣ်သရၣ်အီးထ့ဘယၢးစ်အ့ လဲၤမၤလိအါထီၣ်တၢ်စးထီၣ် (၂ဝ၁၆-၂ဝ၂ဝ) ဖဲအဆၢကတီၢ်အံၤ ကၠိခိၣ်စၢၤ သရၣ်စၤလမိၣ် ဟံးန့ၢ်ပ၁်စၢၤမူဒါလၢ ကၠိခိၣ် အလီၢ်တစိၢ်တလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲကၠိခိၣ်ဟဲက့ၤတုၤအဆၢကတီၢ် စးထီၣ်ဟံးန့ၢ်က့ၤမူဒါဖဲ (၉.၁ဝ.၂ဝ၂ဝ) နံၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢထံကီၢ်အတၢ်အိၣ်သးအဃိ တုၤလီၤလၢခဲအံၤ ပကၠိအံၤ ပအိးထီၣ်အီၤဒၣ်လၢ ဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ (Zoom) ဒီး (Google Class) တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ပပ၁်လီၤပသးလၢ ထံကီၢ်အတၢ်ဆီတလဲ မ့ၢ်တအိၣ်ဒံးဘၣ်ဒီး ပကၠိအံၤ ပကထီၣ်ဒၣ် အီၤလၢဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ တုၤတၢ်ဆီတလဲအိၣ်က့ၤဝဲတစုန့ၣ်လီၤ.

 လၢခရံ၁်တၢ်မၤအပူၤ

        အီးထ့ဘယၢးစ်အ့
                 ကၠိခိၣ်
             ကီၢ်တကူၣ်ၦၤကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိလံ၁်စီဆှံကၠိ

6 months ago Read News
The Pathein Myaungmya Sgaw Karen Baptist Association

ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်ယွၤဂ့ၢ်ပီညါစ့ၤမ့ၤနရံအဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်

ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်ယွၤဂ့ၢ်ပီညါစ့ၤမ့ၤနရံ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ ၁၉၄၂ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိလၢ အဘၣ်ထွဲဒီး ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠးအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲကၠိအံၤစးထီၣ်အသးန့ၣ် အမံၤမ့ၢ်ဒၣ် ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိန့ၣ်လီၤ. ကၠိ အတၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ တၢ်သ့ၣ်ညါဒီးတၢ်မၤ "To Know and To Serve" န့ၣ်လီၤ. ကၠိအံၤဖဲဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤ အဆၢကတီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲဒၣ် သၢနံၣ်အတၢ်မၤလိလၢ ၦၤ ကမၤတၢ်သးခုကစီၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဒီးလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၇၂ နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်သုးထီၣ်အီၤဆူ လွံၢ်နံၣ်အတၢ်မၤလိလၢအမ့ၢ်ဝဲ L.Th န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၈၂ နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် တနံၣ်တၢ်မၤလိလၢအမ့ၢ် ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ (Christian Education) တီၤဒီး ဖဲ ၁၉၉၇ နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆိကတီၢ်ကွံ၁်အီၤန့ၣ် လီၤ. ဖဲ ၁၉၈၅ နံၣ်န့ၣ် Diploma in Theology ခံနံၣ် ဟါတၢ်မၤလိ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ် ထီၣ်အီၤဒီး ဖဲ ၂ဝဝ၅ နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆီတလဲက့ၤအမံၤလၢ Bechelor of Theological Studies န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ဖဲ ၂ဝ၁၅ နံၣ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢၦၤမၤလိတၢ်ဖိ စှၤလီၤ အဃိဒီး ဘၣ်တၢ်ဆိကတီၢ်ကွံ၁်အီၤန့ၣ်လီၤ. 
ဖဲ ၁၉၉၈ နံၣ်န့ၣ် ကၠိအံၤအမံၤဘၣ်တၢ်ကိးက့ၤအီၤလၢ ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ်ယွၤဂ့ၢ် ပီညါစ့ၤမ့ၤနရံ (Ko Tha Byu Theological Seminary)  ဒီးဖဲနံၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ် ထီၣ် Bachelor of Theology ပအတီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂ဝဝ၁ နံၣ်န့ၣ် L.Th, B.Th  တီၤ တဖၣ် ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိ၁်အီၤလၢ (ATESEA) န့ၣ်လီၤ. Master of Divinity (M.Div)  တီၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ ၂ဝ၁၄ ဒီး ဘၣ်တၢ်တူၢ်လိ၁်အီၤလၢ (ATESEA)  ဖဲ ၂ဝ၁၆ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤ ပကၠိအိၣ်ဒီးတၢ်မၤလိ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ထဲလွံၢ်နံၣ်လၢအမ့ၢ်ဝဲ L.Th, B.Min, B.Th, M.Div တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ဖျါစိ
ကၠိခိၣ်
ကိၣ်သၣ်ဖၠူၣ် ယွၤဂ့ၢ်ပီညါစ့ၤမ့ၤနရံ

6 months ago Read News
The Upper Myanmar Karen Baptist Association

ကီၢ်ထးခီတၢ်ကစီၣ်

ဖဲ (၂၈.၃.၂ဝ၂၃ တုၤ ၂.၄.၂ဝ၂၃)နံၣ် သုးကျဲၤမၤဘၣ် ကီၢ်ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ ဝ့ၢ်ပၠ့ၣ်အူလွ့ၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ႇ လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခၢၣ်စးလၢ ဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်နီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၁၅၅)ဂၤန့ၣ်လီၤ.ဖဲ (၂၃-၂၇.၅.၂ဝ၂၃)နံၣ် န့ၣ်ကီၢ်ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤ သုးကျဲၤမၤန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်သ့သိၣ်လိဖိသၣ်အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိလၢ ဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤအဖီခိၣ် သရၣ်မုၣ်တဖၣ်လၢဟဲထီၣ် မၤလိတၢ်ဒ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခၢၣ်စးခဲလၢ၁်အိၣ်(၁၁)ဂၤဒီး သရၣ်မုၣ်သိၣ်လိတၢ်(၂)ဂၤန့ၣ်လီၤ.တၢ်တိ၁်ထူ - အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်အတွက်ဓမ္မပန်းပျိုးသောလက်  (၂မိၤရှ့ ၁၈း၂ဝႇ မးသဲ ၂၈း၂ဝ) 
ဖဲလၢ (၁၉.၇.၂ဝ၂၃)နံၣ် ကီၢ်ဒီးကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိ သရၣ်သရၣ်မုၣ်ဒီးကၠိဖိမုၣ်ခွါတဖၣ်ပသုးကျဲၤမၤဘၣ် ကီၢ်တၢ်ထုကဖၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ဘ့ၤသနံဘျၢထံခရံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ.ဖဲ (၁-၃.၈.၂ဝ၂၃)နံၣ် န့ၣ်ပအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤ ကီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် Association Review Program န့ၣ်လီၤ.ကိးလါဒဲး ကီၢ်တၢ်ကတဲ၁်ကတီၤဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ကမံးတံ၁် သုးကျဲၤမၤန့ၢ်ဝဲကၠိဖိတၢ်ရ့လိ၁်မု၁်လိ၁် တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤအဖီခိၣ်ဖဲလၢ ဟါ(၇းဝဝ)နၣ်ရံၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.
-ၦၤလၢဖျိထီၣ် ခီလ့ၣ်ကၠိႇ ဖၠၣ်စိမိၤကၠိႇ ၦၤလၢအဖျိထီၣ်လံ၁်စီဆှံကၠိအိၣ်ဒီးတၢ်မၤလၤကပီၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ
-ကီၢ်တၢ်ကတဲ၁်ကတီၤဒုးဒိၣ်ထီၣ်ခိၣ်နၢ်ကမံးတံ၁်ႇ ကီၢ်သရၣ်သမါကရၢႇ ကီၢ်ခရံ၁်ဖိတၢ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤအိၣ်ဒီး တၢ်ပ၁်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်လၢ တၢ်မၤဘူၣ်မၤတီၤလၢ တၢ်မၤလၤကပီၤအဂီၢ်. ကိးဂီၤဒဲးသုးကျဲၤမၤဘၣ် ဂီၤထၢၣ်သၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ဂီၤ(၅းဝဝ)နၣ်ရံၣ် လၢဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤအဖီခိၣ်
ကိးနံၤဒဲးပသုးကျဲၤမၤဘၣ်ကီၢ်တၢ်ထုကဖၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတနံၤခံဘျီ ဖဲ မုၢ်ထူၣ်(၁၂းဝဝ)နၣ်ရံၣ်ဒီးဟါ (၆းဝဝ)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ.
ကိးနွံဒဲး ဟါ(၇းဝဝ)နၣ်ရံၣ်န့ၣ် ကရၢႇ ဝဲၤကျိၤႇ ကမံးတံ၁်တဖၣ်ပသုးကျဲၤမၤန့ၢ်ဘၣ် ကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤခီဖျိလၢ တၢ်ကတိၤလီၤဆီမ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်မၤလိယွၤအကလုၢ်ကထါမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. မုၢ်အိၣ်ဘံှးနံၤ ဟါ (၇းဝဝ)နၣ်ရံၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိးယွၤလၢ ဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤအဖီခိၣ်စ့ၢ်ကီး န့ၣ်လီၤ.စးထီၣ်ဖဲ (၂၂.၉.၂ဝ၂၃)ကိးနံဒွဲးဖဲ  မုၢ်ယဲၢ်နံၤဟါ (၇းဝဝ)နၣ်ရံၣ်သုးကျဲၤမၤန့ၢ်ဘၣ်Virtual Education Mission School ကၠိဖိမုၣ်ခွါဒီးသရၣ်သရၣ်မုၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်ဃးဒီး Special Talk န့ၣ်လီၤ.ဖဲ (၁၇.၁ဝ.၂ဝ၂၃) နံၣ်ကျဲးစၢးကရၢတၢ်အိးထီၣ်တၢ်မၤလိတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးတုၤလၢ (၁၈.၁ဝ.၂ဝ၂၃) တချုးဖဲကီၢ်နံၣ်ဖးဖီ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စးထီၣ်အကတီၢ်လၢ တနံၤအတီၢ်ပူၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.စးထီၣ်ဖဲ (၁၈-၂၂.၁ဝ.၂ဝ၂၃)နံၣ် မၤသကိးဘၣ်ကီၢ်နံၣ်ဖးဖီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ (ဝ့ၢ်တၣ်ယါ)ကညီဘျၢထံခရံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၦၤလၢဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ(၁ဝ၄)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

6 months ago Read News
Ministers' Department

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်, သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး ကီၣ်ကးခီးလဲ(၂၇)ဘျီတဘျီ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်, သရၣ်သမါဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး ကီၣ်ကးခီးလဲ(၂၇)ဘျီတဘျီ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ ပကူဝ့ၢ်သီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်? ကီၢ်တီအူပကူ ဖဲ လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁-၃ သီႇ ၂ဝ၂၃ နံၣ် န့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢအဟ့ၣ်နီၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ Sayama Dr. Ban Aung  ဒီးသရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ခရံ၁်စတိၣ်ဖၢၣ်ဒ့ န့ၣ်လီၤ.ၦၤသိၣ်လိလံ၁်စီဆှံမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်စ့စီဒီး သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့ထူန့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ လၢကီၢ်(၂ဝ)ဘ့ၣ်ဒီး ၦၤဆဲးလီၤမံၤ အိၣ်ဝဲ(၁၄၅)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

6 months ago Read News
The Pyi Thayawady Karen Baptist Association

ကီၢ်သၢဘ့ၣ် ဖှိၣ်စၢၤတၢ်မၤလိ

ကီၢ်သၢကီၢ်လၢအမ့ၢ် ကီၢ်ချၢၣ်လွံၣ်ထူၣ်၊ ကီၢ်ပကိတကူၣ်၊ ကီၢ်ပၠံၣ်သၣ်ယၣ်ဝတံၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ပ၁်ဖှိၣ်မၤသကိးဖှိၣ်စၢၤတၢ်မၤလိ ဖဲ လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၂-၂၄သီႇ ၂ဝ၂၃နံၣ် လၢကီၢ်ပၠံၣ်သၣ်ယၣ်ဝတံၣ်၊ဝ့ၢ်သၣ်ယၣ်ဝတံၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤၦၤလၢ အဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်အဲၣ်သီ၊ သရၣ်ဒီးကထၢၣ်န့ၢ်လ့အီၣ်၊ သရၣ်ဒိၣ်ထိသါ  ဒီးသရၣ်စၢ်ဟ့ၣ်ဂ့ၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တိ၁်ထူမ့ၢ်ဝဲ ‘‘ဟံးန့ၢ်မူဒါဒီးဂဲၤလိ၁်အါထီၣ်’’ န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ အိၣ်ဝဲ(၆ဝ)ဂၤ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်၊ ပိ၁်ခွါဝဲၤကျိၤန့ၣ်လီၤ.

6 months ago Read News
News

တၢ်တြီဆၢဒီသဒၢကသံၣ်မူၤဘှိး(Workshop)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် ဝဲၤကျိၤလၢသးစၢ်တၢ်မၤဂီၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်တြီဆၢဒီသဒၢကသံၣ်မူၤဘှိး( ျွသှမုျ့သစ)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဖဲ လါအီးကထိဘၢၣ်(၂၄-၂၅သီ)ႇ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤမ့ၢ်(၂)သီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒီးဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ ဝဲၤကျိၤလၢသးစၢ်တၢ်မၤဂီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒၢးန့ၣ်လီၤ. သရၣ်?သရၣ်မုၣ်လၢတီခိၣ်ရိၣ်မဲဟံးစုနဲၣ်ကျဲ တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ-ီမ.ှၠ တူင ညံအန အ(၁်ပျခ့သအ့နမၠစငျအ) ယဒီး ီမ. ဗခာ နွၠဘမငနူ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ ၦၤဟဲထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ-သးစၢ်ဝဲၤကျိၤ /ကရၢ ၦၤနဲၣ်တၢ်/နဲၣ်ရွဲၣ်တဖၣ်လၢ ကီၢ်အတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်(၁၆)ဘ့ၣ်ခၢၣ်စးဟဲတုၤဝဲန့ၣ်လီၤ.

6 months ago Read News
Department for Youth Work

တၢ်တြီဆၢဒီသဒၢကသံၣ်မူၤဘှိး(Workshop)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် ဝဲၤကျိၤလၢသးစၢ်တၢ်မၤဂီၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်တြီဆၢဒီသဒၢကသံၣ်မူၤဘှိး(Workshop)တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဖဲ လါအီးကထိဘၢၣ်(၂၄-၂၅သီ)၊ ၂ဝ၂၃နံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤမ့ၢ်(၂)သီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒီးဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ ဝဲၤကျိၤလၢသးစၢ်တၢ်မၤဂီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒၢးန့ၣ်လီၤ. သရၣ်/သရၣ်မုၣ်လၢတီခိၣ်ရိၣ်မဲဟံးစုနဲၣ်ကျဲ တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ-Dr.Saw Lin Htet (Psychotherapist) ဒီးDr. Acme Gabriel တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ ၦၤဟဲထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ-သးစၢ်ဝဲၤကျိၤ /ကရၢ ၦၤနဲၣ်တၢ်/နဲၣ်ရွဲၣ်တဖၣ်လၢ ကီၢ်အတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်(၁၆)ဘ့ၣ်ခၢၣ်စးဟဲတုၤဝဲန့ၣ်လီၤ.

6 months ago Read News
Evangelism and Mission Department

TMT Training, EM News

တၢ်သးခုကစီၣ်ဒီးမံးၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး Teaching Mobile Team(TMT) တၢ်မၤလိဖဲ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် နံၣ်(၁ဝဝ)တၢ်စံးဘျုးတၢ်သူၣ်ထီၣ်ႇ (၁၂၁ႇဃ)ႇ အလူၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သိၣ်လိအံးစးထီၣ်ဖဲ လါအီးကထိဘၢၣ်(၂၃)သီ တုၤ(၂၆) သီန့ၣ်လီၤ. 
သရၣ်သိၣ်လိတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ-"Good Teacher and Good Counselor"- သ.မဒီးကထၢၣ်စ့န့ၢ်ဖီ "Current Situation of Teaching Ministry in KBC" -သရၣ်စၢ်ဟ့ၣ်ဂ့ၤႇ"Challenges for 21st Century Teaching Ministry"– သမဒီးကထၢၣ်နးတ့ၣ်စံၣ်မိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်သိၣ်လိလံ၁်စီဆှံ- ဒီးကထၢၣ်တီဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်(၁၁)ဘ့ၣ်ခၢၣ်စး ၦၤဟဲထီၣ်အိၣ်(၂၅)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

6 months ago Read News

The Latest Photos

Bwe News

Bwe News

2024-04-11

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး တၢ်ကစီၣ် 2024

ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠး  တၢ်ကစီၣ် 2024

2024-04-09

Bago-Yangon Association News 2024

Bago-Yangon Association News 2024

2024-04-09

ကီၢ်ထးခီ ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

ကီၢ်ထးခီ ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

2024-04-09

The Latest Video

Learning Sgaw Karen Alphabet with Song

The Latest Audios

ခဝ့ရှၢၣ်မီထိၣ် ‘‘ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ‘‘ တၢ်ဒ့

2022-06-29

Par Doh Ywah

2022-06-20

© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5