KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် နံၤတဝာ်တၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်ထုကဖၣ်

News

Date 2024-05-03 13:18:57

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် နံၤတဝာ်တၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်ထုကဖၣ်
ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် အိၣ်ဒီးနံၤတဝာ်တၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်ထုကဖၣ်ဖဲ လါမ့ၤ(၁)သီႇ ၂ဝ၂၄နံၣ် ဖဲ ခိလ်ကညီဘျၢထံတၢ်ဘါယွၤသရိာ်စးထီၣ် ဂီၤ(၆)နၣ်ရံၣ်တုၤမုၢ်ထူၣ်(၁၂)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်တဲဖျါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ အတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိလၢ သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(နဲၣ်ရွဲၣ်)န့ၣ်လီၤ. ပိာ်ထဲထွီၣ်အခံလၢ တၢ်ထုကဖၣ်ဃ့ပျၢ်တၢ်ကမၣ်ႇ တၢ်သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤဒီး တၢ်သိၣ်လိလံာ်စီဆှံလၢ-သရၣ်မုၣ်ၡံထၣ်ဖီ(ၦၤပၢၤစ့)န့ၣ်လီၤ.တၢ်ထုကဖၣ်လၢကီၢ်အဘ့ၣ်(၂ဝ), လံာ်စီဆှံကၠိႇ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤႇ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤ တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ် ဝံၤ ခံဂၤ(မ့)သၢဂၤပာ်ဖှိၣ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်စီဆှံသးတၢ်ဘါ ကတီၢ် ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်မ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်မၠီမၠးဖီ(နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤႇ တၢ်ရ့လိာ်မၤသကိးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်)န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီတကတီၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်မုၣ်မူမုၣ်ဝါ(ၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ယွၤဂ့ၢ်ပီညါဝဲၤကျိၤ)န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲပာ်ဖှိၣ်ဘါသကိးယွၤခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲ(၄၇)ဂၤန့ၣ်လီၤ.
Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5