KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

Theological Department

ယွၤဂ့ၢ်ပီညါဝဲၤကျိၤ

ယွၤဂ့ၢ်ပီညါဝဲၤကျိၤ

တနံၣ်အံၤၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်အပူၤ ကီၢ်လၢအိၣ်ဒီးလံာ်စီဆှံကၠိတဖၣ် အိးထီၣ်ဘၣ်က့ၤကၠိတနီၤန့ၣ်လီၤ. ကၠိလၢ အိးထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ- ကီၢ်ဟီကတးလံာ်စီဆှံကၠိ (သရၣ်မုၣ် (၁၅)ဂၤ) အိးထီၣ်ဖဲ(၁၈.၇.၂ဝ၂၂), ကီၢ်တီအူပကူ (သရၣ်မုၣ် (၂ဝ)ဂၤႇ ကီၢ်တကူၣ်လံာ်စီဆှံကၠိ(သရၣ်မုၣ် (၂ဝ)ဂၤႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ(၂၁ဝ)ဂၤႇ အိးထီၣ်ဖဲ(၂၆.၅.၂ဝ၂၂), ကီၢ်ပၠံၣ်-သၣ်ယၣ်ဝတံၣ် (သရၣ်မုၣ် (၁၂)ဂၤႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ(၂၁)ဂၤ အိးထီၣ်ကၠိဖဲ(၁.၆.၂ဝ၂၂), ကီၢ်ကၠးအ့လံာ်စီဆှံကၠိ(သရၣ်မုၣ် (၁၅)ဂၤႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ(၁၂၄)ဂၤ အိးထီၣ်ကၠိဖဲ(၁.၆.၂ဝ၂၂), ကီၢ်ဖၣ်အၣ်မီၣ်လမၠဲၣ်လံာ်စီဆှံကၠိ(သရၣ်မုၣ် (၁၁)ဂၤႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ(၁ဝ၃)ဂၤ အိးထီၣ်ကၠိဖဲ(၈.၆.၂ဝ၂၂), ကီၢ်ဆီထံးလံာ်စီဆှံကၠိ(သရၣ်^မုၣ် (၁၉)ဂၤႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ(၁၄၉)ဂၤ အိးထီၣ်ကၠိဖဲ(၅.၆.၂ဝ၂၂),
ကီၢ်ပကိတကူၣ်လံာ်စီဆှံကၠိ(သရၣ်မုၣ် (၉)ဂၤႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ(၂၅)ဂၤ အိးထီၣ်ကၠိဖဲ(၁၇.၅.၂ဝ၂၂),
ဖုအီၣ်ဒွ့လံာ်စီဆှံကၠိ(သရၣ်မုၣ် (၁၇)ဂၤႇ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ(၂ဝ)ဂၤ အိးထီၣ်ကၠိဖဲ(၁၈.၅.၂ဝ၂၂),
ကီၢ်ပသံၣ်မၠီမၠးလံာ်စီဆှံကၠိ ကက့ၤအိးထီၣ်ကၠိဖဲ(၁.၈.၂ဝ၂၂)စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.
ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ယွၤဂ့ၢ်ပီညါဝဲၤကျိၤ စံးဘျုးယွၤလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အဃိလီၤ. ၂ဝ၂၂နံၣ် စးထီၣ်ဒီးတုၤခဲအံၤ တၢ်မၤတဖၣ်တမၤဘၣ်အါအါ သနာ်က့ဝဲၤကျိၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်ၦၤသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ် အတၢ်ဟ့ၣ်ဒီးမၤဘၣ် တၢ် သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤဆူ ၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ် ခီဖျိလၢတၢ်ဟ့ၣ်ဆီၣ်ထွဲတဖၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢကၠိတဖၣ် ကက့ၤအိးထိၣ်ဝဲအဃိ တၢ်ထုးထီၣ်က့ၤလံာ်လၢ အလၢာ်တဖၣ်အကလုာ်ကလုာ်လီၤ. ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်လံာ်စီဆှံကၠိလၢ ဆိကတီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဂုာ်ကျဲးစၢးလၢကအိးထီၣ်က့ၤ ကိးဖျၢၣ်လံန့ၣ်လီၤ.

2 months ago Read News
News

ၦၤဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ပမၤဘၣ် (၃)သီတၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်ဒီး တၢ်ဘါထုကဖၣ်

မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရၢၣ် ဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ပမၤဘၣ် (၃)သီတၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်ဒီး တၢ်ဘါထုကဖၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤစးထီၣ်ဖဲ(၇.၃.၂ဝ၂၁)ဟါ(၆းဝဝ)နၣ်ရံၣ် တုၤ(၁ဝ.၃.၂ဝ၂၁) ဟါ(၆းဝဝ)နၣ်ရံၣ် ဝံၤဝဲဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်/ ဖဲ(၇.၃.၂ဝ၂၁)အဟါ န့ၣ်လီၤ.
 

1 year ago Read News
The Kayah Poo Baptist Association

ကီၢ်ကယါဖူးဘျၢထံကရၢမိၢ်ပှၢ် တၢ်ဒီတဒၢ (ခီၣ်ဘံး-၁၉) တၢ်ဆါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

အဆိ ပစံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤ လၢအအိၣ်ဒီးပှၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အကတီၢ် ဒီးကတဲာ် ကတီၤန့ၢ်ပှၤ တၢ်လၢ အလိၣ်တဖၣ်လၢပဂီၢ် ဖဲတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် အကီအခဲဒ်သိးအံၤအကတီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ.
1 year ago Read News
Women's Department

ပှၤကညီခဝ့ရှၢၣ် ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ တၢ်ပာ်စီဆှံ ပိာ်မုၣ်ကရိပှဲၤထီၣ်နံၣ် (၁ဝဝ)ယူတၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

ပှၤကညီဘျၢထံ ခဝ့ရှၢၣ် ပိာ်မုၣ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်စီဆှံ ပိာ်မုၣ်တၢ်ကရၢကရိ ပှဲၤထီၣ်နံ(၁ဝဝ) ယူဘလံၤတၢ်စံးဘျုး တၢ်သူၣ်ထီၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ လါ December ၂၉ သီ, ၂ဝ၂ဝနံၣ် ၁ဝးဝဝနၣ်ရံၣ် ဖဲ ၈၂၂(ခ) ၃၉၆ ဘိၣ်ခၠူးကျဲ, လါမတီၣ်, ဝ့ၢ်တကူၣ်န့ၣ်လီၤ. အိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢ တပတီၢ်ဒီး ပှၤပၢၤလီၢ်ဆုၣ်နီၤ မ့ၢ်၀ဲ-သရၣ်မုၣ် ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ဖီဂီၤ (ခ၀့ရှၢၣ်ကရၢခိၣ်စၢၤ), တၢ်ထုကဖၣ်လၢ သရၣ်ဒိၣ် ယွၤဒုးမူ (ခ၀့ရှၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်) တၢ်တံာ်တဲာ်သတိၢ်ပျံၤလၢ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီး ကထၢၣ်မုၢ်စိ (ပိာ်မုၣ်၀ဲၤကျိၤပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်) , အိးထီၣ် ယၣ်ဘျးသဒၢလၢ သရၣ်မုၣ်ဒီး ကထၢၣ်မ့ၣ်မီၣ်မီၣ် (ပိာ်မုၣ်၀ဲၤကျိၤပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်) ဒီးတၢ်အိးထီၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ် နီၣ်၀ံာ်ခံလၢ သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်ဒီး ကထၢၣ်ထူထူ (ပိာ်မုၣ်၀ဲၤကျိၤပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ) တဖၣန့ၣ်လီၤ.
1 year ago Read News
Literature and Culture Department

လံာ်လဲၢ်ဒီး တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ

လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ

စံးဘျုးယွၤဒိၣ်မးလၢ အစိ၁်ဆှၢခီဖျိၦၤၦဲၤဒီး တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလီၤလိၢ်လီၤလး တဖၣ်ဒီးဟ့ၣ်ၦၤတၢ်ဂံၢ်ဘါႇ တၢ်ခွဲးတၢ်ယ၁်လၢ ပကမူဒီးမၤလၤကပီၤအီၤ အဃိ န့ၣ်လီၤ.ဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီးတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိလၢ ကညီကလု၁်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ် ကူၣ်သ့ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါ လၢကဂၢၤက့ၤၦၤကလု၁်ဒီးတၢ်န့ၢ်သါအဂီၢ်အသိးႇ  တနံၣ်အံၤထုးထီၣ်ရၤလီၤဘၣ်ပဒိၣ်စီၤတီးထါအလံာ်န့ၣ်လီၤ.ဒ်န့ၣ်အသိး တိ၁်ပ၁်လၢ ပကထုးထီၣ်ရၤလီၤဘၣ်ကညီကျိ၁်ဂံၢ်ထံးအပတီၢ်(ခံ)တၢ်ကတိၤ ဒိဒီးတၢ် ပှိၤပှံပှိၤ ပှီၢ်အိၣ်ဃု၁်ဒီးတၢ်ဂီၤႇ သူၣ်က့သးၦၢ်မံၤဟူသၣ်ဖျါဒီးအဲၣ် အၦၤကလု၁်အဘ့ၣ်ခံႇ လံ၁်တယၢ်လၢအမ့ၢ် ‘‘တၢ်ဒိးတၢ်လၣ်အကလု၁်ကလု၁်’’ န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး လၢကညီကလု၁်ဖိတဖၣ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သ့ၣ်ညါလၢ အဘၣ်ထွဲဒီးကညီကျိ၁်ႇ လံ၁်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤတဖၣ်အဂီၢ် ဝဲၤကျိၤစး ထီၣ်သုးကျဲၤကတဲ၁်ကတီၤ တလါတဘျီတၢ်ကတိၤလီၤဆီတၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤ လၢ ဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ (online)န့ၣ်လီၤ.ဒ်န့ၣ်အသိးဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကတိၤသီဒီး တၢ်ကတိၤလီၤဘၢတၢ်ဒိးစဲး (၃၈)ဘျီတဘျီန့ၣ် ၦၤဒိးစဲးအိၣ်ဝဲ (၅ဝ)ဂၤႇ ၦၤ လၢအမၤန့ၢ်ခိၣ်ဖးတၢ-စီၤသးခု(ကီၢ်ပၠံၣ်သၣ်ယၣ်ဝတံၣ်), ခိၣ်ဖးခံ-နီၢ်လူလူူၣ် ကၣ်သး(ကီၢ်မၠီမၠး), ခိၣ်ဖးသၢ-နီၢ်အ့စတါ(တီအူကီၢ်ကဲၤခၢၣ်ကဲၤဘါ), ဒီးခိၣ် ဖးမု၁်သး(၇)ဂၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ကီၢ်ပံၤယီၤလံ၁်စီဆှံကရၢ န့ၣ်တနံၣ်အံၤတိ၁်ပ၁်လၢ ကထုးထီၣ်ဘၣ် ‘‘ကညီလံ၁်ခီၣ်ထံးဃု၁်ဒီး လံ၁်စီ ဆှံ’’ ဒီးသုးကျဲၤကတဲ၁်ကတီၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ဖးဖှိၣ်မၤလိသကိးလံ၁်အဖု(၁ဝဝ) န့ၣ်လီၤ.အါန့ၢ်အန့ၣ်ဒ်အလီၢ်အိၣ်ဝဲအသိး ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤဘၣ်ကညီကျိ၁်တၢ် မၤလိတဖၣ်ဆူကီၢ် ဒီးတၢ်မၢလီၢ်န့ၣ်လီၤ. 
စံးဘျုးဘၣ်ယွၤလၢအမၤတၢ်အဒိၣ်လၢပဂီၢ်ထီဘိႇ စံးဘျုးဘၣ် မိၢ်ပၢ်ခိၣ်နၢ် သရၣ်သမါႇ ၦၤမၤသကိးတၢ်ႇ ခဝ့ၡၢၣ်ဖိလံၤကိးဂၤလၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤႇ လၢသုတၢ်ထုကဖၣ်ႇ တၢ်အဲၣ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲတဖၣ်အဃိ ဝဲၤကျိၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် လဲၤအသးလၢအဂ့ၢ်အဝီန့ၣ်လီၤ. မ်ယွၤလၢ အမူဝဲတဂၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဆိၣ်ဝါ ကလီၤဘၣ်လၢပဝဲကိးဂၤဒဲးအလိၤထူးထူးတီၤတီၤတက့ၢ်.

1 year ago Read News
21st Century Mission

ခိၣ်နၢ် တၢ်မၤလိလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ဒီးပှၤမၤတၢ်သးခုကစီၣ် တဖၣ်အဂီၢ်

နံၣ်ကယၤ-၂၁ မံးရှၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤခံပတီၢ် တပတီၢ်ကရူၢ်-၇ အိၣ်ဒီးခိၣ်နၢ် တၢ်မၤလိလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဒီး ပှၤ မၤတၢ်သးခုကစီၣ် တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
4 years ago Read News
21st Century Mission

တၢ်သ့ကဲထီၣ်နံၣ်ကယၤ-၂၁ တၢ်တိာ်ကျဲၤ ပှၤဃုထံတၢ်ဖိတဖၣ်

တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ (၉-၁၀-၂၀၁၅) ကညီဘျၢထံသရိာ် ၀့ၢ်တကူၣ်န့ၣ်လီၤ.
7 years ago Read News

The Latest Photos

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အသီ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အသီ

2022-08-04

တၢ်ကတိၤဆၢဂ့ၤဆၢဝါလၢခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်

တၢ်ကတိၤဆၢဂ့ၤဆၢဝါလၢခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်

2022-08-04

တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး၀ဲၤကျိၤအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်စီဆှံလံာ်စီဆှံလၢတၢ်ကလှၢ်ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၆,၂၀၁၈ နံၣ်

တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး၀ဲၤကျိၤအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်စီဆှံလံာ်စီဆှံလၢတၢ်ကလှၢ်ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၆,၂၀၁၈ နံၣ်

2022-07-20

KBC GS 2020 Christmas Greeting

KBC GS 2020 Christmas Greeting

2020-01-01

The Latest Video

Karen Baptist Convention Theme Song Music

The Latest Audios

ခဝ့ရှၢၣ်မီထိၣ် ‘‘ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ‘‘ တၢ်ဒ့

2022-06-29

Par Doh Ywah

2022-06-20

© 2022 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5