KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ကမံးတံာ်ပၢဆှၢတၢ်ရ့လိာ်မၤသကိး တၢ်သးခုကစီၣ်

Social Ministry

Date 2022-08-01 01:21:58

ကမံးတံာ်ပၢဆှၢတၢ်ရ့လိာ်မၤသကိး တၢ်သးခုကစီၣ်

ကမံးတံာ်ပၢဆှၢတၢ်ရ့လိာ်မၤသကိး တၢ်သးခုကစီၣ်
မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ ကမံးတံ၁်ပၢဆှၢတၢ်ရ့လိ၁်မၤသကိး တၢ် သးခုကစီၣ် သုးကျဲၤမၤဘၣ်ဝဲ တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဒီး တၢ်မၤလိတဖၣ်စးထီၣ် လၢ လါယနူၤအါရံၣ် တုၤ လါ အ့ဖြ့ၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တနံၣ်တဘျီ ပဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤဘၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်ဆူ ၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် အအိၣ် ဒီး ၂ဝ၂၂နံၣ် အဂီၢ်ပဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤတၢ်သိၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်ဖဲ လါယနူၤအါရံၤ(၁၃-၁၄)သီန့ၣ်လီၤ.ပအိၣ်ဒီးတၢ်မၤလိလၢ ၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် အဂီၢ်လၢအမ့ၢ် (Photo Taking) တၢ်မၤလိတဘျီဖဲ လါမၢ်ၡး(၁၁-၁၂)သီ န့ၣ်လီၤ. တၢ်တိ၁်ကျဲၤၦၤမၤသကိး တၢ်တဖၣ်အတၢ်ထံၣ်လိ၁်အိၣ်ဖှိၣ်သကိး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် တနံၣ်န့ၣ် ပသုးကျဲၤမၤ အီၤ(၄)ဘျီလီၤ. တနံၣ်အံၤ၂ဝ၂၂နံၣ် အဂီၢ် ပသုးကျဲၤမၤဘၣ်အခီၣ်ထံးတဘျီဖဲ လါဖ့းဘြူၤအါရံၤ ၁၁သီ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် (Theory of Change )လၢခ့ၣ်ဘံၣ်စံၣ်တၢ်တိစၢၤ ကရၢအဂီၢ်န့ၣ် (Resource person) ဒီးဝဲၤကျိၤမၤတၢ်တိ၁်ကျဲၤ တဖၣ်ထံၣ် လိ၁်သကိးသးဝံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲ ဖဲလါမၢ်ၡး(၁၅-၁၆)န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး ဖဲလါမၢ်ၡး (၂၃-၂၅) န့ၣ်ခဝ့ၡၢၣ်ဒီတခါ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်အိၣ် သးဘၣ်ထွဲအတၢ်တြီဆၢႇ သုးကျဲၤန့ဆၢၣ်တၢ်တတၢးတနါအဂ့ၢ်အကျိၤ (Disaster Management Capacity Assessment) န့ၣ်ဘၣ်တၢ်ခံကွၢ် စိ၁်ကွၢ်က့ၤဝဲခီဖျိ (Tear Fund ) ကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတနီၤ ဒီးၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤမၤသကိး တၢ်တနီၤဟဲထီၣ် သကိးႇ ဒီးဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးသကိးဖဲ တၢ်ခံကွၢ်စိ၁်ကွၢ်တဘျီအံၤန့ၣ်လီၤ. တနံၣ်အံၤ ပဒုးအိၣ်ထီၣ်ဘၣ် ခ့ၣ်ဘံၣ်စံၣ် တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကရၢအ (Website) ဒီး အမံၤ မ့ၢ် (kbcsm.org) န့ၣ်လီၤ. စံဘျုးဘၣ်ခဝ့ၡၢၣ်ဖိလံၤကိးဂၤ လၢ ဆှၢၦၤလၢတၢ် ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5