KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ

Departments

Date 2022-09-16 09:32:28

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝရှၢၣ် လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ကတိၤသီဒီးလီၤဘၢတၢ်ဒိးစဲ လၢ ခဝ့ရှၢၣ်ဝဲၤလီၤၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်အဂီၢ်ဖဲ လါအီကူာ်(၂၉)သီႇ မုၢ်ထူၣ်(၁၂)နၣ်ရံၣ် ဖဲခဝရှၢၣ်ဝဲၤလီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒၢး န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒိးစဲးတဘျီအံၤ ၦၤနုာ်လီၤဒိးစဲးခဲလၢာ် အိၣ်ဝဲ(၉)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

Back
© 2022 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5