KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ကျိၣ်စ့ဒီးတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်၀ဲၤကျိၤ အတၢ်ကစီၣ်

Departments

Date 2023-07-28 11:00:19

ကျိၣ်စ့ဒီးတၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်၀ဲၤကျိၤ အတၢ်ကစီၣ်

စံးဘျုးကစၢ်ယွၤလၢအဆှၢၦၤ တုၤခဲအံၤလၢအတၢ်ဖံးတၢ်မၤပူၤ လၢတဂၤလၢအလီၢ်လၢတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အိၣ်ဒီး ၦၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ၂ဝ၂၃နံၣ် အပူၤ ဝဲၤကျိၤၦၤမၤသကိးတၢ်အိၣ်ဝဲ ခဲလၢ၁်(၁၄)ဂၤန့ၣ်လီၤ. ခဝ့ၡၢၣ်ကျိၣ်စ့ဒီး တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်အိၣ်ဒီးကမံးတံ၁် (၁၃) ဂၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး နဲၣ်ကျဲ အဂီၢ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. 
-ဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲ စ့အတၢ်ဟဲနု၁်ဟးထီၣ် ကိးနံၤဒဲးဒီးဘၣ်သုးကျဲၤမၤ စ့စရီပတီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်အလီၢ်အိၣ် အသိးဘၣ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲ ဝဲၤကျိၤ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်လၢစ့စရီပတီၢ်ဒီးစ့အတၢ်ဟဲနု၁်ဟးထီၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.
-လၢတၢ်မၤသကိးလၢ ‘‘ဟီၣ်ခိၣ်လီၢ် တၢ်ထံၣ်စိကရၢၢ်’’(မီၣ်ဘံၣ်ဝ့ၢ်ဆၣ်) အပူၤ အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးတဖၣ် ဒီးတၢ်ဘုၣ်အီၣ်ဘုၣ်အီတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲလါယူၤအပူၤ ခဝ့ၡၢၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် လဲၤသကိးဒီး မၤသကိးလၢတၢ်သူၣ် တၢ်ဖျးစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. 
-အိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ထီၣ် (၆)ကထၢ အသီတဖျၢၣ် လၢ ခဝ့ၡၢၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိ အိၣ်ဆိး လီၢ်အဂီၢ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အီၤဒီး တၢ်သူၣ်ထီၣ်အံၤ ကဝံၤဝဲ၂ဝ၂၃နံၣ် အတီၢ်ပူၤစ့ၢ်ကီး ကဘၣ်တၢ်မၤဝံၤအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်ထီၣ်အံၤပကီၢ် တဖၣ်ႇ ခဝ့ၡၢၣ် ဝဲၤကျိၤဒီးၦၤတဂၤဘၣ်တဂၤပ၁်ဖှိၣ်မၤသကိးန့ၣ်လီၤ.
-ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ အဘၣ်ထွဲ တၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ် တဖၣ်လၢအမ့ၢ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်ႇ သိလ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ် စ့ၢ်ကီးဘၣ်တၢ်သုးကျဲၤ မၤဝဲဒ်အလီၢ် အိၣ်ဝဲ အသိးန့ၣ်လီၤ.
-၂ဝ၂၃နံၣ်အတီၢ်ပူၤပအိၣ်ဒီး တၢ်မၤလိလၢ ခဝ့ၡၢၣ်ၦၤမၤသကိးတၢ်လၢ တၢ်သ့မၤလိအါထီၣ် Basic Excel Training တလါတဘျီ ဒီးၦၤဟဲ ထီၣ်ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၁၅)လၢဝဲၤကျိၤ (၁၃)ကျိၤပူၤန့ၣ်လီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5