KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ခိၣ်နၢ်သီလၢကီၢ်မၠီမၠး

Associations

Date 2022-09-14 10:55:29

ခိၣ်နၢ်သီလၢကီၢ်မၠီမၠး

ကီၢ်မၠီမၠး အိၣ်ဒီးခိၣ်နၢ်အတၢ်ဆီတလဲ၀ံၤ ခိၣ်နၢ်လၢ ဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤအသီတဖၣ် ဖဲ(၁၉.၄.၂၀၂၂)အနံၤန့ၣ် လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤဆူခိၣ်နၢ်အသီတဖၣ်အစုပူၤန့ၣ်လီၤ. အဆိအိၣ်ဒီး တၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မ့ၢ်၀ဲသရၣ်ဒိၣ်ဘၤနါဘၤဆၢ, တၢ်ကစီၣ်-သရၣ်ဒိၣ် ဆၣ်အဲၣ်ဆိန့ၣ်လီၤ. သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်မီၣ်မီၣ်(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်) ကတိၤလီၤတၢ်၀ံၤဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီး တၢ်မၤဆူ သရၣ်လီၢ်ဒိၣ်ထူ(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်သီ)အစုပူၤ, သရၣ်လီၢ်ဒိၣ်ထူ(သးစၢ်ၦၤနဲၣ်တၢ်)ကတိၤလီၤတၢ်၀ံၤ ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီးတၢ်မၤဆူ သရၣ်အဲဖရဲး(သးစၢ်ၦၤနဲၣ်တၢ်သီ)အစုပူၤ, သရၣ်မုၣ်ကဲဘျုးဖီ(ခ.တၦၤနဲၣ်တၢ်)ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီး တၢ်မၤဆူ သရၣ်မုၣ်ဟဲးပ့ၣ်(ၦၤနဲၣ်တၢ်သီ)အစုပူၤ, သရၣ်ဒိၣ်ဘၤနါဘၤဆၢ(ပိာ်ခွါၦၤနဲၣ်တၢ်)ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီး တၢ်မၤဆူ သရၣ်အီၣ်သဲးထူ(ၦၤနဲၣ်တၢ်သီ)အစုပူၤ ဒီး သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လီရၣ်မိ(ဖုစီၤဘူးလံာ်စီဆှံကၠိခိၣ်)ဟ့ၣ်လီၤက့ၤမူဒါဒီး တၢ်မၤဆူ သရၣ်ထူခုၣ်(ကၠိခိၣ်သီ)အစုပူၤန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နၢ်အသီတဖၣ်အဂီၢ် ၦၤလၢဘါထုကဖၣ်တၢ်မ့ၢ်၀ဲဖုသရၣ်ဒိၣ်၀ါဒိၣ်န့ၣ်လီၤ.

Back
© 2023 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5