KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

၂၀၂၃ ကီၢ်တကူၣ်ၦၤကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်ကစီၣ်လၢကြၢးသ့ၣ်ညါ

Associations

Date 2023-08-02 15:12:17

၂၀၂၃ ကီၢ်တကူၣ်ၦၤကညီဘျၢထံခရံ၁်ဖိထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်     တၢ်ကစီၣ်လၢကြၢးသ့ၣ်ညါ


မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အသးတတူ၁်ၦၤအဃိပလဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်မၤအသးအကလု၁်ကလု၁်ဘၣ်ဆၣ်ပတတုၤဆူတၢ်ဟးဂူ၁်ဟးဂီၤဘၣ်.ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အသီအိၣ်ဝဲလၢပဂီၢ်ကိးနံၤဒဲးဒီးပမၤသကိးဘၣ်ယွၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဒ်ပမၤအီၤသ့အသိးအဃိပစံးဘျုးဘၣ်ယွၤဒိၣ်မးလီၤ.ပသးအိၣ်ပ၁်ဖျါထီၣ်က့ၤပကီၢ်တကူၣ်အတၢ်ကစီၣ်လၢကြၢးသ့ၣ်ညါတနီၤ ဒ်လ၁် အံၤအသိးလီၤ. 
   တနံၣ်အံၤကီၢ်တကူၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခဲလၢ၁်အိၣ်ဝဲ (၃၄၉)ဖှိၣ်ႇ တၢ်မၢလီၢ် (၉၅)တီၤ လၢကဝီၤ (၁၅)ကဝီၤဒီးတကရူၢ် အပူၤလီၤ.ပကီၢ်ဝဲၤကျိၤအိၣ်(၈)ခါဒီးတၢ်ကရၢကရိအိၣ်ဝဲ(၄)ခါႇ ကမံးတံ၁်(၆)ဖုန့ၣ်လီၤ.
ကီၢ်ခိၣ်ကီၢ်နၢ်လၢ (၂ဝ၂၂-၂ဝ၂၅) တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ ကရၢခိၣ်- သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ကျၢၤတီႇ ကရၢခိၣ်ခၢၣ်စး-သရၣ်ဒိၣ်လွဲၣ်ထူ (က့ၤသစ့ၤမနၤ), ကရၢခိၣ်ခၢၣ်စး- သရၣ်ဒိၣ်ပ့ၢ်ချ ့(လ့အ့ၣ်စူးယွၣ်မး)ႇ နဲၣ်ရွဲၣ်- သရၣ်ဒိၣ်ထိခါႇ နဲၣ်ရွဲၣ်စၢၤ- သရၣ်ဒိၣ်လ့မ့ႇ ၦၤပၢၤစ့- သရၣ်ပ့ၣ်ထူဒီး သရၣ်မုၣ်စူၣ်ခရံ၁်ႇ ၦၤသမံသမိးစ့- သးၦၢ်ဒ့ဘ့းခၠါ -(တကူၣ်ကညီဘျၢထံ), ဒီးသရၣ်မုၣ်သတိၢ်ဖီ- (စ့ၤမ့ၤနရံ) န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ (၁) သရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်မၣ်ၡံ ထၣ်သ့ႇ (၂)သရၣ်ဒိၣ်ဆၣ်ထူကၠီၣ် ဒီး (၃)ဒီးကထၢၣ်ယံၤအ့လး တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လီၤဆီတဖၣ်
(၁)ဝံးတူၣ်သရိၣ်
သရိၣ်အံၤအခိၣ်ဒုးလီၤဖျိဟးဂီၤတဆံးတက့ၢ်အဃိဒ်အလီၢ်အိၣ်အသိးတၢ်ဘှီက့ၤအီၤလံန့ၣ်လီၤ. သရိၣ်အံၤအဒံးဆ့ လၢထံကီၢ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤဟံးဃ၁်တ့ၢ်ဝဲဖဲ(၁၉၆၅)နံၣ်အံၤႇ ခီဖျိကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤအတၢ်ထုကဖၣ်သၦၢ်ၦၢ်ႇ ကီၢ်ၦၤ ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အတၢ်ကျဲးစၢးအဃိပဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤအီၤဖဲ (၂၈.၃.၂ဝ၂၂)အ့နံၤႇ အိၣ်ဒီးလံ၁်အုၣ်သးအလၢအၦဲၤ န့ၣ်လီၤ.ခဲအံၤပပတံထီၣ်က့ၤလၢပကသူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤအဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤ. သ့ၣ်နီၣ်ဘါထုကဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၢ်ၦၤလၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ အဂီၢ်တက့ၢ်. 
(၂)တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ်
မ့ၢ်လၢပထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤအိၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အဃိ ဒ်ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါၦၤအသိးပဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ဘၣ်ပကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတနီၤလၢကျိ၁်စ့ႇ တၢ်အီၣ်တၢ်အီႇ ကသံၣ်ကသီ ဒီး တၢ်ပီးတၢ်လီၤအဂုၤဂၤတဖၣ်အိၣ်ဝဲ စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.ပကမၤသကိးတၢ်ခီဖျိၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်အိၣ်ဝဲအသိးႇ ဆူကီၢ်တနီၤနီၤအဂီၢ်ပမၤသကိးတၢ်ခီဖျိအကီၢ်ဘၣ် ထွဲတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.တၢ်လီၢ်တနီၤလၢပလဲၤတုၤတဖၣ် ပဆီၣ်ထွဲဘၣ်လိၤလိၤဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ဒီး ဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ဆူကီၢ်မၠိၣ် ၦၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢမိၣ်ခၣ်ကလံၤမုၢ်တဖၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးပဆီၣ်ထွဲမၤသကိးဘၣ်တၢ်ခီဖိချဝ့ၡၢၣ်အတၢ်သုး တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. 
(၃)တၢ်မၤလိဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်တဖၣ်
တနံၣ်အံၤပကီၢ်တၢ်ကရၢကရိဒီးဝဲၤကျိၤတဖၣ်မၤသကိးဘၣ်တၢ်မၤလိခီဖျိမဲ၁်သကိးမဲ၁်မ့ၢ်ဂ့ၤႇဆဲးကျိၤန့ၢ်တီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ လီၤ. သးစၢ်တၢ်မၤလိအကလု၁်ကလု၁်ႇ ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တၢ်မၤလိႇ တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၢဖိတၢ်မၤလိႇ ကဝီၤၦၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ်အတၢ်မၤလိႇ ပိ၁်မုၣ်ကရၢအတၢ်မၤလိတဖၣ်ပမၤဘၣ်လၢမဲ၁်သကိးမဲ၁်န့ၣ်လီၤ. ပကီၢ်ဝဲၤလီၢ်ခိၣ်နၢ် တဖၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ပမၤဘၣ်တၢ်သ့ပၢဆှၢတၢ်အတၢ်မၤလိတဘျီဖဲကီၢ်ဝဲၤလီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တနံၣ်အံၤပကီၢ်သရၣ်သမါအတၢ် မၤလိစ့ၢ်ကီး ပမၤသကိးဘၣ်ခီဖျိဆဲးကျိၤန့ၢ်တီၤန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်တနံၣ်တဘျီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်ပမၤဘၣ်အီၤလၢမဲ၁်သကိးမဲ၁်ခီဖျိ ကဝီၤခၢၣ်စးတဖၣ်ဒီးၦၤထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဝဲ (၄ဝဝ)ဂၤလီၤ. ကီၢ်ဝဲၤလီၢ်ဝဲၤကျိၤတဖၣ်ႇ ကရၢကရိကမံးတံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တဖၣ်ႇ ကီၢ်ကမံးတံ၁်မၤတၢ်ဒီးပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံ၁်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ပမၤဘၣ်လၢမဲ၁်သကိးမဲ၁်လီၤ. လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤယွၤ ဟ့ၣ်ၦၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယ၁်တဖၣ်အံၤအဃိပစံးဘျုးဘၣ်ယွၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ.
(၄)တၢ်သူၣ်ထီၣ်အသီဒီးတၢ်မၤလီၢ်အသီတဖၣ်
တနံၣ်အံၤပစးထီၣ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဖှိၣ်ဃဲဖိသၣ်အတၢ်မၤႇ သူၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဖှိၣ်ဃဲဖိသၣ်အိၣ်ဆိးလီၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဖိ တဖျၢၣ်ဖဲမီၣ်ဘံၣ်ယရူၤၡလ့ၣ်ကီၢ်ကရၢၢ်ပူၤလီၤ. ပဘှီထီၣ်ဘၣ်တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤအဟံၣ်ဖိတဖျၢၣ်လၢတၢ်ကကတဲ၁် ကတီၤလုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ခိၣ်နၢ်အတၢ်မၤအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. တၢ်တိ၁်အိၣ်ဝဲစ့ၢ်ကီးလၢပကသူၣ်ထီၣ်တၢ်ကဟုကယ၁်ၦၤဆူးၦၤဆါ အတၢ်သူၣ်ထီၣ်ႇ တၢ်သွၣ်ခိၣ်ဝဲၤကျိၤၦၤမၤတၢ်ဖိအိၣ်ဟံၣ်ႇ ဒီး လံ၁်စီဆှံကၠိယူဘလံၤတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖျၢၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ် ဆၣ်မ့ၢ်လၢထံကီၢ်တၢ်အိၣ်သးအဃိပမၤအီၤတ့သဒံးဘၣ်. ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်ထုကဖၣ်ဒီးတၢ်မၤသကိးတဖၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.
(၅)တၢ်ပ၁်စုကီၢ်အၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်
ဒ်ကီၢ်အတၢ်သုးတၢ်ကျဲၤအသိး ပဒိးပ၁်စုဘၣ် ပကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်စၢၤ သရၣ်လ့မ့ႇ ကီၢ်လံ၁်စီဆှံကၠိခိၢ်စၢၤသရၣ်စၤလမိၣ်ႇ လံ၁်စီဆှံကၠိကွဲးဃါခိၣ် သရၣ်မုၣ်ကၠဟိၡံဘၤထိ တဖၣ်ဖဲနံၣ်အံၤအပူၤလီၤ.ပကီၢ်တကူၣ်အပူၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တနီၤဘၣ်တၢ်ပ၁်စုစ့ၢ်ကီးအီၤလၢနံၣ်အံၤအပူၤလီၤ. မ့ၢ်တၢ်သးခုစံးဘျုးယွၤလၢပဒိးန့ၢ်အါထီၣ်ပၦၤမၤသကိးတၢ်သရၣ်ပ၁်စုတဖၣ်လၢ ယွၤဘီမုၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်အဃိလီၤ. 
(၆)ကီၢ်တကူ၁် (၁၇၅)နံၣ်ယူဘလံၤတၢ်စံးဘျုး
ကီၢ်တကူၣ်စးထီၣ်သူၣ်လီၤအသးဖဲ (၁၈၅၃)နံၣ်အဃိ မ့ၢ်တုၤဃီၤ (၂ဝ၂၈)နံၣ်န့ၣ်ကၦဲၤထီၣ် (၁၇၅)နံၣ်လီၤ. လၢ နံၣ်အဝဲန့ၣ်အပူၤပကအိၣ်ဃု၁်ဒီးကီၢ်တကူၣ်သရၣ်သမါကရၢ (၇၅)နံၣ်ႇ ဖုသၣ်ဖၠူၣ်ဒိးဘျၢထံၦဲၤထီၣ် (၂ဝဝ)နံၣ်အဃိပအိၣ်ဒီး တၢ်သုးတၢ်ကျဲၤလၢပကမၤယူဘလံၤအမူးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
(၇)တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်
ပစံးဘျုးဘၣ်ယွၤလၢအဆှၢခီဖျိၦၤလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်ဒီးဆိၣ်ဂ့ၤၦၤတုၤခဲကနံၣ်အံၤအဃိလီၤ. ပကီၢ်တၢ် အိၣ်ဖှိၣ်တနီၤတုၤခဲအံၤဒၣ်လဲ၁်တဘါဘၣ်ယွၤလၢသရိ၁်အပူၤဒံးဘၣ်.ဘၣ်ဆၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဃုကျဲဒ်သိးတၢ်အိၣ် ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်အတၢ်စူၣ်တၢ်န၁်ႇ အသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတဖၣ်သုတလီၤစၢ်တဂ့ၤအဂီၢ်ႇ ကျဲးစၢးသကိးသၦၢ်ၦၢ်န့ၣ်လီၤ.ဒ်စီၤပီလူးစံးဝဲ -တၢ်မၤတံ၁်တ၁်ၦၤလၢတၢ်ကိးမံၤဒဲးဘၣ်ဆၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်အံၣ်လီၤပတၢ်တမ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပကမၤဒ်လဲၣ်ပကူၣ်တဘၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ် ပတၢ်မုၢ်လၢ်တလီၤမၢ်ဘၣ် (၂ကရံၣ်သူး ၄း၈)န့ၣ်လီၤ. မ်ယွၤအမံၤဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤလီၤစိၤလီၤထီတက့ၢ်. (အၤမ့ၤ)
                                                                                                       သရၣ်ဒိၣ်ထိသါ
                                                                                                          ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5