KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤ အတၢ်ကစီၣ်

Departments

Date 2023-07-31 15:17:55

ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤ အတၢ်ကစီၣ်

ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီးတၢ်ထုးထီၣ်လံာ်လဲၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒီးထုးထီၣ်ဘၣ်ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤတၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ၦၢ်လၢ (၂ဝ၂၃)နံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တလါတဘျီတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ခီဖျိဆဲးကျိးန့ၢ်တီၤ(Zoom)န့ၣ်လီၤ. သုးကျဲၤမၤဘၣ် တၢ်စူခါၦၤပတီၤမုၢ်တၢ်မၤလိဖဲ လါယူၤမုၢ်နံၤဖိကိးနွံဒဲး ဂီၤ(၈းဝဝ)နၣ်ရံၣ်တုၤ (၁၂းဝဝ)နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ.ၦၤဟဲထီၣ်အိၣ်ဝဲ(၇ဝ)ဂၤ ဒီးၦၤဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်စိသံၣ်ဟးႇ သရၣ်ဒိၣ်ဟါရံစၢၣ်ႇ သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်ရွှ့ၣ်ကၠါႇ ဒီးကထၢၣ်န့ၢ်လ့အီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်လဲၢ်ကမံးတံာ်ဆၣ်အိၣ်ဖှိၣ်သုးကျဲၤမၤသကိး (၂ဝ၂၄)နံၣ်အဂီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ၦၢ် လၢကထုးထီၣ်ရၤလီၤဘၣ်အီၤစ့ၢ်ကီး န့ၣ်လီၤ. အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ တၢ်ဟးအိၣ်သကိးမိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်လၢ ကီၢ်တဘ့ၣ်(၂)ဖှိၣ်ဒီး လဲၤဒီးရ့လိာ်မုာ်လိာ်သကိးဘၣ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တနီၤလံန့ၣ်လီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5