KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ၦၤဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ပမၤဘၣ် (၃)သီတၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်ဒီး တၢ်ဘါထုကဖၣ်

News

Date 2021-03-07 23:12:54

ၦၤဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ပမၤဘၣ် (၃)သီတၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်ဒီး တၢ်ဘါထုကဖၣ်

မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရၢၣ် ဝဲၤလီၢ်ၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ပမၤဘၣ် (၃)သီတၢ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ်ဒီး တၢ်ဘါထုကဖၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤစးထီၣ်ဖဲ(၇.၃.၂ဝ၂၁)ဟါ(၆းဝဝ)နၣ်ရံၣ် တုၤ(၁ဝ.၃.၂ဝ၂၁) ဟါ(၆းဝဝ)နၣ်ရံၣ် ဝံၤဝဲဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်/ ဖဲ(၇.၃.၂ဝ၂၁)အဟါ န့ၣ်လီၤ.
 

Back
© 2023 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5