KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤ အတၢ်ကစီၣ်

Departments

Date 2023-07-28 10:09:21

ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤ အတၢ်ကစီၣ်

ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး တၢ်ထုးထီၣ်လံ၁်လဲၢ်တဖၣ်လၢတနံၣ်ဘၣ်တနံၣ် တၢ် လိၣ်ဘၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.ထုးထီၣ်သးၦၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိလံ၁်လၢ သၢလါတဘျီအဖီခိၣ်ဒီးရၤ လီၤဘၣ်ဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်ဒီး  ကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢသးၦၢ်တၢ်မၤလိ လံ၁်စီဆှံအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. က့ၤထုးထီၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်ဘှံးနံၤတၢ်မၤလိအလံ၁်လၢကၠူနယၢၣ်အတီၤအဘ့ၣ်(၁), ဒီးတိ၁်ပ၁်လၢ လါလၢကဟဲကထုးထီၣ် Kambishba တၢ်တဲ(၄)ကလု၁်လၢ အိၣ်ဃု၁်ဒီးတၢ်ဂီၤဒီး အိၣ်ဘှံးနံၤတၢ် မၤလိလၢတီၤဆံးအဂီၢ်အဘ့ၣ်(၂)န့ၣ်လီၤ.ဝဲၤကျိၤအံၤအိၣ်ဒီး ၦၤမၤသကိးတၢ်(၉)ဂၤလၢတၢ်ဖံး သကိးမၤသကိးတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢဝဲၤလီၢ်ဝဲၤကျိၤအပူၤ လဲၤတရံးအသးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ် ဘၣ်လီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5