KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

တၢ်သ့ကွဲးလံာ်ကွဲးလဲၢ်တၢ်မၤလိ

Departments

Date 2023-07-27 15:45:40

တၢ်သ့ကွဲးလံာ်ကွဲးလဲၢ်တၢ်မၤလိ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ခိၣ်နၢ်ဝဲၤကျိၤ အိၣ်ဒီး တၢ်သ့ကွဲးလံာ်ကွဲးလဲၢ်တၢ်မၤလိ ဖဲ ၃၉၆ ဘိၣ်ခၠူးကျဲႇ လၣ်မတီၣ်ႇ ခဝ့ၡၢၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဒၢးန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ လါယူၤလံ ၂၅သီ တုၤ ၂၇သီႇ ၂ဝ၂၃အနံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ သရၣ်သိၣ်လိတၢ်မ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်ဒိၣ်ရွှ့ၣ်ယံၣ် ဒီး ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိလၢဝဲၤကျိၤ ခဲလၢာ်ခၢၣ်စးအိၣ်ဝဲ(၁၇)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5