KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

တၢ်ကတိၤလၢညါ

News

Date 2023-01-09 14:28:04

တၢ်ကတိၤလၢညါ

တၢ်ကတိၤလၢညါ

လၢယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဒိၣ်အမုၢ်လၢပတဲတသ့တလၢၣ်ဘၣ်အဃိႇ ပမၤဝံၤဘၣ်က့ၤ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ် တနံၣ်တဘျီကမျၢၢ်ခၢၣ်စးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် ဒီး သးအိၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်ကစီၣ်အံၤ ဒီးနာ်လၢကမ့ၢ်တၢ်သးခုလၢ ၦၤလၢ အဖးဘၣ်ကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5