KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

တၢ်ထံၣ်လိာ်သကိးသးဒီး ကီၢ်တကူၣ်ခိၣ်နၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဒါတဖၣ်ဒီး ၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်, ကရၢခိၣ်နၢ်တဖၣ်

News

Date 2022-10-28 09:25:27

တၢ်ထံၣ်လိာ်သကိးသးဒီး  ကီၢ်တကူၣ်ခိၣ်နၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဒါတဖၣ်ဒီး ၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်, ကရၢခိၣ်နၢ်တဖၣ်

ၦၤကညီဘျၢထံခ၀့ၡၢၣ် ခိၣ်နၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဒါတဖၣ် ဒီး၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ တၢ်ထံၣ်လိာ်သကိးသးဒီး ကီၢ်တကူၣ်ခိၣ်နၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဒါတဖၣ်ဒီး ၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်, ကရၢခိၣ်နၢ်တဖၣ် လၢ ကီၢ်တကူၣ် ၀ဲၤလီၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒၢး ဖဲ(၃၀.၉.၂၀၂၂) အနံၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်လိာ်သးတဘျီအံၤ အိၣ်ဒီး တၢ်ပာ်ဖျါဒီးတၢ်တဲနၢ်ပၢၢ်လိာ်သး ဘၣ်ထွဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤ တဖၣ် ဆူ ကီၢ် ဒီး ခ၀့ၡၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5