KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

တၢ်ဆဲးန့ၢ်တၢ်ဒီသဒၢ (Covid-19)ကသံၣ်

News

Date 2022-08-04 11:48:36

တၢ်ဆဲးန့ၢ်တၢ်ဒီသဒၢ (Covid-19)ကသံၣ်

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ဒီသဒၢ(Covid-19)တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဂီၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်ဆဲးန့ၢ်တၢ်ဒီသဒၢ (Covid-19)ကသံၣ် လၢခဝ့ၡၢၣ်ၦၤမၤတၢ်ဖိ ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် အဂီၢ် ဖဲလါအီကူၣ်(၁)သီႇ ၂ဝ၂၂အနံၤ ဖဲၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ဝဲၤလီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်သုးကျဲၤန့ၢ်လၢ ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ကဟုကယာ်ဒီးတၢ်ကူၣ်လိာ်တၢ်ဝဲၤကျိၤ ဒီး ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ် တၢ်ဆါဟံၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲဆဲး ကသံၣ်ဖီၣ်ခဲလၢာ် အိၣ်ဝဲ(၉၇)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

Back
© 2023 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5