KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး တၢ်မၤလိ

Associations

Date 2022-09-14 13:43:30

တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး တၢ်မၤလိ

ကီၢ်တီအူပကူ ၦၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး၀ဲၤကျိၤ အိၣ် ဒီး တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး တၢ်မၤလိ ဖဲလါစဲးပတ့ဘၢၣ်(၈)သီ, ၂၀၂၂နံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤ အီၤဖဲ ပကူ၀့ၢ်သီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိးထီၣ်တၢ်မၤလိအံၤလၢ တၢ်ဘူၣ်သကိးဘါသကိးဃွၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဘါ ကတီၢ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤမ့ၢ်၀ဲသရၣ်မုၣ်ဒီးကထၢၣ်လ့မၠၣ်ခဲၣ်(၀ဲၤကျိၤၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ), တၢ်ကတိၤဆၢဂ့ၤ- သရၣ်ဒိၣ် ဒီးကထၢၣ်နံၤဒိၣ်ထူ(ကီၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်), တၢ်ကစီၣ်-သရၣ်စီလမိၣ်လး(ၦၤနဲၣ်တၢ်မၤတ့ၢ်တၢ်), တၢ်ထုကဖၣ်- သရၣ်မုၣ်လါ ခုၣ်ဖီ(လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ၀ဲၤကျိၤ ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ), တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤပျၢ်-သရၣ်ဒိၣ်ဒီးကထၢၣ်န့ၣ်ထိလ့(သရၣ် သမါ၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်), တၢ်ကတိၤစံးဘျုးဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ-သရၣ်မုၣ်မုာ်ဂ့ၤဒိၣ်(ၦၤနဲၣ်တၢ်)တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ် မၤလိတဘျီအံၤ သရၣ်မုၣ်မုာ်ဂ့ၤဒိၣ် (၀ဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်)ပာ်ဖျါ ၀ဲၤကျိၤတၢ်ပညိၣ်ကွၢ်စိတၢ်ကွၢ်စိ, တၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ၦ့ၤတဖၣ်, တၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ်တဖၣ်, တၢ်တဲဖျါခ၀့ၡၢၣ်တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး၀ဲၤကျိၤအဂ့ၢ် လၢ သရၣ်မုၣ်ဂ့ၤဂ့ၤထူ (ခ၀့ၡၢၣ်တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး၀ဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်သဃဲၤ),  ဒီးၦၤဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤတၢ်မ့ၢ်၀ဲ-သရၣ်ဒိၣ်မူဖျၢၣ်ထူ (ခ၀့ၡၢၣ် တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး၀ဲၤကျိၤ ၦၤနဲၣ်တၢ်) တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ-၀ဲၤကျိၤကမံးတံာ်ခိၣ် နၢ်တဖၣ်, က၀ီၤနဲၣ်ရွဲၣ်တဖၣ် ဒီး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ(၂၁)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5