KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အသီ တၢ်ကစီၣ်

News

Date 2022-08-05 10:10:41

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အသီ တၢ်ကစီၣ်

For more information please right click on photo and open image in new tab.

Back
© 2022 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5