KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤ

Departments

Date 2022-08-01 14:12:50

ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤ

ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤ
ထံကီၢ်တၢ်အိၣ်သးဒီး တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ အတၢ်ဆီၣ်သန့မ့ၢ်အိၣ်ဝဲထဲလဲၣ်ထဲ လဲၣ်သနာ်က့ဒ်သိးဒီးၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ပိာ်ခွါ ဝဲၤကျိၤကလဲၤတၢ်ဆူညါ အဂီၢ် ကစၢ်ယွၤနဲၣ်ကျဲၤဒီး ဆိၣ်ဂ့ၤၦၤအဃိစံးဘျုးဘၣ် ကစၢ်ယွၤအဘျုး အဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဝဲၤကျိၤၦၤမၤသကိးအိၣ်ဝဲ(ခံ)ဂၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်သး အဖီခိၣ်ထံၣ်လိာ်သကိးဘၣ်သးလၢ မဲာ်သကိးမဲာ်အိၣ်ဝဲ ဘၣ်ဆၣ်အါဒၣ်တက့ၢ် ရ့လိာ်မၤသကိးဘၣ်တၢ်လၢ (Online) န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်ႇ တၢ်မၤလိ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်ဒီး တလါတဘျီပိာ်ခွါတဖၣ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်တၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤမၤဘၣ်ဝဲ ဒ်အလီၢ်အိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. တကးဘၣ်တၢ်ဘၣ်ထွဲမၤ သကိးဘၣ်တၢ်ဒီး ကီၢ်ပံၤယီၤဘျၢထံပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၢ်အသိးသုးကျဲၤမၤဘၣ် ပိာ်ခွါဝဲၤကျိၤတၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ၦၢ်အံၤလၢ၂ဝ၂၃နံၣ်ဒီးဆူ ညါအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. စံးဘျုးဘၣ်ကီၢ်ဖိကီၢ်လံၤ ခဝ့ၡၢၣ်ခိၣ်နၢ်ၦၤမၤသကိး တၢ်ဒီး ကီၢ်ခိၣ်ကီၢ်နၢ်ႇ ကီၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်လၢ သုမၤသကိးတၢ်ဒီး ဝဲၤကျိၤ ခီဖျိ တၢ်ထုကဖၣ်ႇ စုအတၢ်ဟ့ၣ်ဒီး တၢ်လၢအလိၣ် ကျဲကိးကပၤဒဲး အဃိန့ၣ်လီၤ. ပနာ်လၢခါဆူညါစ့ၢ်ကီး သုကမၤသကိးတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ် ဂ့ၤကလီၤဘၣ်သုကိးဂၤအလိၤထူးထူးတီၤတီၤတက့ၢ်.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5