KBCM

Karen Baptist Convention

ပှၤကညီဘျၢထံခဝ့ရှၢၣ်

"ဃုာ်ဒီးခရံာ်ဆူတၢ်မၤနၢၤ"

ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး တၢ်ခံကွၢ်စီၤကီၢ်က့ၤ ဝဲၤကျိၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ

Departments

Date 2024-02-06 13:47:00

ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး တၢ်ခံကွၢ်စီၤကီၢ်က့ၤ ဝဲၤကျိၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤ

ၦၤကညီဘျၢထံခဝ့ၡၢၣ်ႇ ခရံ၁်ဖိတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီး တၢ်ခံကွၢ်စီၤကီၢ်က့ၤ ဝဲၤကျိၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ လါယနူၤအါရံ(၁၆-၁၇)သီႇ ၂ဝ၂၄နံၣ် ဖဲနံၣ်(၁ဝဝ)တၢ်စံးဘျုးတၢ်သူၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ အိၣ်ဒီးတၢ်အိးထီၣ်လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီး ၦၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါႇ တၢ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါတၢ်မ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်ဒိၣ်ယွၤဒုးမူ(ခဝ့ၡၢၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်)န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ခံကွၢ်စီၤကွၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ၦၤလၢဟံးစုနဲၣ်ကျဲမ့ၢ်ဝဲ-သရၣ်မုၣ်ဒိၣ် မၠီမၠးဖီ(နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤႇ တၢ်ကတဲ၁်ကတီၤရ့လိ၁်ဘၣ်ထွဲတၢ်သးခုကစီၣ်)န့ၣ်လီၤ.ၦၤဟဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ- ကီၢ်ခၢၣ်စးႇ ဝဲၤကျိၤၦၤနဲၣ်တၢ်ႇ ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်ႇ ဝဲၤလီၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဒီး ဝဲၤကျိၤၦၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်ခဲလၢ၁်(၃၉)ဂၤန့ၣ်လီၤ.

Back
© 2024 by Karen Baptist Convention. All Rights Reserved.
Developed by STUDIOnine5